петък 24, май 2024г.
Образование за утрешния ден-Архив
Кратък текст на съобщението:

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“


Съдържание на съобщението:

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката

 

Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г.

 

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

За повече информация: https://oud.mon.bg/

https://oud.mon.bg/img/logo-eu70.png   https://oud.mon.bg/img/logo-OUD.png     https://oud.mon.bg/img/logo-opnoir70.png