сряда 24, април 2024г.
Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ е общинско училище и второстепенен разпоредител с бюджет към община Минерални бани. Училището създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на община Минерални бани.

Дейността на училището се основава на принципите на законност, съразмерност – разумност, добросъвестност и справедливост, самостоятелност и безпристрастност, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, конфиденциалност.

Основната цел на настоящата Харта на клиента е да подобри достъпа и качеството на административните услуги, предлагани от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, като гарантира на потребителите:

 1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
 3. любезно и отзивчиво отношение;
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
 5. надеждна обратна връзка;
 6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
 7. качество на предоставяните услуги.

В тази Харта се съдържа информация относно:

 1. Административните услуги, извършвани от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“
 2. Общите и собствени стандарти за качество на административното обслужване;
 3. Начините за допитване до потребителите на административни услуги (потребителите) за подобряване и отчитане на работата по прилагане на стандартите;
 4. Правата на потребителите и организацията на работа със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.

Хартата подпомага и работата на служителите в администрацията чрез по-ясното дефиниране на предоставяните от нея услуги, насърчава ги към по-любезно и отзивчиво поведение.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

 1. Конституция на Република България;
 2. Административнопроцесуален кодекс.
 3. Закон за администрацията.
 4. Закон за защита на личните данни.
 5. Закон за защита срещу дискриминацията
 6. Закон за предучилищното и училищно образование.
 7. Закон за достъп до обществена информация.
 8. Закон за професионалното образование и обучение.
 9. Наредба за административното обслужване.
 10. Правилник за устройството и дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“.
 11. Етичен Кодекс за работа с деца и ученици;
 12. Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 13. Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 14. и други нормативни актове, касаещи дейността на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 1. Издаване на удостоверение за завършен клас, завършен етап или завършена степен на училищно обучение;
 2. Издаване на дубликати на удостоверение за завършен клас, завършен етап или завършена степен на училищно обучение;
 3. Издаване на удостоверение за преместване на ученик;
 4. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2);
 5. Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица (УП 3);
 6. Предоставяне достъп до обществена информация;
 7. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ (вътрешноадминистративна);

ЦЕЛИ, КОИТО СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ СИ ПОСТАВЯ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 1. Да улесни гражданите и юридическите лица (потребители на административни услуги) при получаването на информация за видовете административни услуги и за необходимите заявления по образец, както и за сроковете за тяхното извършване.
 2. Да предостави на потребителите професионална консултация за задължителния набор от документи, необходими за изпълнението на всяка административна услуга.
 3. Да повиши качеството на предоставяните административни услуги.
 4. Да облекчи максимално административните процедури.
 5. Да се създаде обстановка на взаимно доверие и уважение между потребителите и служителите за административно обслужване.
 6. Да осъществява обективен контрол върху дейността на служителите от училището, извършващи административни услуги.
 7. Да координира и взаимодейства с всички страни, заинтересувани от подобряването на административното обслужване, осигуряващи еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства.

 

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 1. Всеки служител при изпълнение на служебните си задължения носи отличителен знак с имената и длъжността.
 2. Всеки служител се идентифицира чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.
 3. Срокът за отговор на запитвания по повод на административното обслужване, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.
 4. Времето за получаване от потребителите на информация и/или за приемане на документи при посещение на стаята за административно обслужване е не повече от 20 минути. В случаите, когато в служебното помещение има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване.
 5. В служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания.
 6. Служителите имат вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите.
 7. Служителите проявяват конфиденциалност към жалбите и поставените въпроси.
 8. В училището има равнопоставеност на всички потребители чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения.
 9. Служителите предоставят ясна, разбираема, пълна и точна информация за решаване на проблема на всеки потребител.
 10. Училището осигурява прозрачност на административното обслужване.
 11. Училището проявява коректност по отношение спазването на оповестените срокове за извършване на всяка административна услуга.
 12. Училището осигурява разнообразни и достъпни начини за подаване на предложения, оплаквания и похвали.
 13. Училището се стреми да осигури постигане на професионализъм.
 14. Служителите в училището проявяват наблюдателност, гъвкавост и адаптивност в различни ситуации.
 15. Училището противодейства на корупционни прояви и други неправомерни действия.
 16. Служителите на училището избягват конфликтни ситуации, а при възникването им прилагат умения за преодоляването им.
 17. Служителите на училището се стремят към търсене на алтернативно решение на проблема на потребителя.
 18. Служителите на училището проявяват нетърпимост към обиди и заплахи за физическа саморазправа от страна на потребителите.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки потребител има право да изрази мнение, предложение, похвала за добро изпълнение на общите и вътрешните стандарти на административното обслужване или възражение за неизпълнение на същите.

НАЧИНИ ЗА ДОПИТВАНЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ

Обратната връзка с потребителите се осъществява чрез събиране и анализ на анкетни карти, мнения, сигнали и предложения, сигнали, постъпили на телефоните публикувани на интернет страницата на училището.

 1. Средствата за осъществяване на обратната връзка с потребителите са анкетни карти, кутия за мнения и коментари, и телефони.
 2. Преки контакти с потребителите за получаване на съвети, мнения и препоръки.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА СЪС СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ

Подаването на искания, сигнали, жалби и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс се извършва:

 1. в Деловодството на училището на адрес: с. Минерални бани, ул. „Калето“ № 5, ет. 2, стая 2, всеки работен ден в рамките на работното време;
 2. по пощата на адрес: с. Минерални бани, ул. „Калето“ № 5;
 3. по електронна поща – ou_minbani@abv.bg.

За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес.

На всички подадени молби, сигнали и жалби училището отговаря писмено в сроковете, определени по Административнопроцесуалния кодекс.

Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

КОНТАКТИ

На интернет страницата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ на адрес: www. sou-minbani.com са публикувани телефони и електронни адреси за връзка.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

В сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, на адрес: с. Минерални бани, ул. „Калето“ № 5, от 7:30 до 16:00 часа, без прекъсване всеки работен ден.