неделя 23, юни 2024г.
Плод и мляко

Съдържание на съобщението:

Обява за набиране на предложения за доставка по схема "Училищен плод/мляко"

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

I. Описание на обявата

Във връзка с избор на доставчик по схеми „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, учебни години.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема„Училищно мляко “ е 50 бр.и по схема„Училищен плод “ е 46 бр.

Дата на публикуване: 28.04.2019 г.

Срок за получаване на предложения: до 13.05.2019 г., 12:00 ч.

Участниците могат да подават предложения както отделно за всяка от схемите така и общо предложение по двете схеми при спазване изискванията на възложителя и наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява ( 13.05.2019 г., 12:00 ч.), не се разглеждат.

Предложенията се подават лично от участника или от упълномощен от него представител, в сградата на СУ „Проф. Д-р Асен Златаров“ намираща се на адрес: с.Минерални бани, област Хасково, ул. Калето 5.

При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение .

Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в СУ „Проф. Д-р Асен Златаров“ броят на децата/учениците, попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, а именно децата от I до подготвителна група включително/децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително, към датата на публикуване на настоящата обява е 78.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

II. Изисквания към участниците

1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод “ , изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на предложението

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи списък с доставките изпълнени по схемата за която кандидатства за последните три години.

2. Всеки един участник трябва да притежава минимум един собствен или нает с договор за наем, обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави договор за наем или документ за собственост копие на разрешително и регистрационният номер на обекта за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните.

3. Всеки един участник трябва да притежава минимум 4 (четири) собствени или наети с договор за наем, транспортни средства.

Във връзка с това е необходимо в своето предложение участника да предостави копие от талон и разрешително и регистрационният номер на транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните, отговарящи за транспортирането на мляко и млечни произведения

4. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение ",за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";

5. Заявители по чл 13 ал 1 т.3 представят писмо с намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко";

6. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема "Училищен плод".

7. Участникът е длъжен да представи копие от сертификатите за производство по БДС стандарт както и мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".

8.Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти при рекламация - 60 минути (шестдесет минути).

III. Съдържание на предложението

Предложението се подава на хартиен носител в свободен текст на български език.

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) ……………………………………… /п. п./* *Заличена информация на основание

чл. 2 от ЗЗЛД