петък 24, май 2024г.
Училищно настоятелство

Съдържание на съобщението:
Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.Към всяко училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие може да се създава само едно настоятелство.Настоятелство може да се създава и към група детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие в населеното място, към които няма създадено настоятелство. Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, на устава или на учредителния си акт.
За постигане на целите си настоятелствата съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират целесъобразното им разходване, подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и др.

Училищното настоятелство в СУ "Проф. д-р Асен Златаров" - Минерални бани е регистрирано през 2003 г. по ЗЮЛНЦ. по ФД 59 от 10.07.2003 г. на ХОС с председател Петя Тодорова Василева.