понеделник 24, юни 2024г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Дата на публикуване: 18.09.2022г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ учебна 2022/2023 год.


Съдържание на съобщението:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

с.Минерални бани, ул.”Калето” №5, тел.: 03722/2311, е-mail: ou_minbani@abv.bg

 

 

 

                                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                                 ДИРЕКТОР:

                                                                                         (Сл. Костадинова)

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

НА УЧИЛИЩЕ

учебна 2022/2023 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищната програма е приета с решение на ПС с протокол № 10 от 12.09.2022 г. и е утвърдена със заповед № 505/12.09.2022 г. на директора на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – Минерални бани

           

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за намаляване дела  на преждевременно напусналите образователната система на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – Минерални бани е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи и определените приоритети за развитие в сферата на средното образование. Програмата конкретизира ключовите мерки в политиките за превенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на училище на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020), приета от Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 год.

Водещи стратегически документи при изготвяне на училищната програма за превенция на ранното напускане на образователната система:

 • ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА
 • СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА /2014-2020г./
 • КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

ІІ. ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

Училищната програма за превенция на отпадането на ученици се базира на основни принципи на включващото образование:

 • Всеки има право на образование и трябва да има равен достъп до образование.
 • Всеки може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава.
 • В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус.
 • Възгледите и мнението на ученика трябва да бъдат взети предвид при неговото участие в училище. Ученикът следва да бъде стимулиран да участва активно в образователния процес.

 

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ:

 • Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите, негативно отношение към образованието на родителите и/или ученика.
 • Липса на ефективни санкции за родителите.
 • Нисък жизнен стандарт на част от населението в резултат на продължителна безработица.
 • Проблеми в семействата, водещи до отпадане от училище.
 • Липса на достатъчно финансови възможности в училище за подкрепа на застрашени от отпадане ученици по социални причини.
 • Липса на подкрепяща среда, която да замени липсата на грижа от страна на родителите.
 • Миграционни процеси, честа смяна на местопребиваването.
 • Негативно влияние на средата - на улицата/приятелския кръг.
 • Липсата на мотивация сред семейства от ромския етнос за продължаване на образованието в гимназиален етап.

 

ІV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО

СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – Минерални бани е средищно и се намира в общинския център на община Минерални бани. В него се обучават около 180 ученици от селата Минерални бани, Воден, Сусам, Сираково, Спахиево, Брястово и Татарево. Организацията на учебния ден е целодневна. Етническият състав е разнороден, преобладават учениците от български произход, но има ученици от турския и значителен брой от ромския етнос.

За ефективното прилагане на програмата е необходимо да се определят рисковите групи от ученици, застрашени от отпадане, както и да се предложат превантивни мерки, насочени към тези групи ученици. Няколко са причините, водещи до отпадането на ученици от училище. Тези причини определят и рисковите групи ученици, застрашени от отпадане. Най-често срещани причини са:

 • икономически – затруднен достъп до образование, поради ниски социални доходи, водещи до заминаване на семействата в чужбина;
 • семейни – разделени родители, неуточнени родителски права, липса на родителска заинтересованост и др.;
 • поради нежелание за учене – ниска мотивация, слаб успех, голям брой отсъствия, лоша дисциплина.

През изминалите години се наблюдава увеличаване на процента на учениците от ромски произход. Те са предимно от семейства, преместили се да живеят в селата, от които са учениците ни и занимаващи се с дърводобив. Сезонността на трудовата заетост на родителите, а оттам и липсата на регулярни доходи, са причина тези ученици да са носители на голям брой отсъствия.

Заминаване на активните родители на работа в чужбина, поради ниски доходи или безработица в България, е причина за липсата на строг родителски контрол и мотивация за учене.

Има случаи и когато цели семейства напускат страната. Между България и страните, към които е насочен основният емигрантски поток, липсват механизми за обмен на данни и проследяване каква част от заминалите в чужбина ученици продължават обучението си.

Най-чести са случаите на прекъснали обучението си поради семейни причини. Семейните причини обхващат широк кръг от проблеми, свързани с родителска незаинтересованост, противоречия и конфликти в семейството, отрицателно взаимодействие на домашната среда, ниско образование на родителите, бедност, етнокултурни традиции.

Като следваща рискова група са учениците, застрашени от отпадане поради нежелание за учене. Второгодниците са една от рисковите групи за преждевременно напускане на училище. Анализът на данните за броя на допуснатите от учениците отсъствия за учебната 2020/2021 година показва, че средно учениците са допуснали по 14 отсъствия по неуважителни причини. Най-рискови са учениците, изостанали от випуска си и тези, при които родителският контрол е занижен или съвсем липсва.

Все още има какво да се желае по отношение на отсъствията на учениците. Показателни са и данните, представляващи ефективна мярка за намаляване на отсъствията по неуважителни причини в училище, съпоставени с наложените санкции за това.

Забелязва се намаляване на броя на санкционираните ученици в сравнение с предходната, като всички санкции са за допуснати отсъствия по неуважителни причини. Превантивни мерки за намаляване на отсъствията са и ежемесечното информиране на Дирекция „Социално подпомагане” за ученици, допуснали над 5 отсъствия по неуважителни причини за един месец, както и периодични писма с молба за съдействие при продължително отсъствие на ученик. Като най-чести причини за допускане на отсъствия по неуважителни причини класните ръководители посочват закъсненията, отсъствията на пътуващите ученици, бягства от час поради ниска мотивация за учене. Човешкият ресурс е факторът, който има най-силно влияние върху проблема за преждевременното напускане от училище. Предлагане на качествено образование и повишаване мотивацията на учениците за учене с цел въздействие върху намаляване на отсъствията и превръщане на училището в желана територия, поставя пред педагогическата колегия изискване за повишаване квалификацията на учителите.

Училището прилага и мерки за превенция на ранното напускане на системата, като сред тях са:

 • Участие в групи по интереси и в групи за подпомагане на обучението
 • Организация на обучението в групи за ЦДО – 7 групи
 • Поевтиняване на обедното хранене за учениците, включени в групите за

ЦДО

 • Провеждане на консултации по учебните предмети
 • Провеждане на Дни на отворени врати
 • Провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната общност
 • Отбелязване на различни празници.

 

V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 • Увеличаване на разнообразието и ефективността на прилаганите от училищeтo мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система чрез подкрепа и публично оповестяване на добри практики и политики.
 • Усъвършенстване работата на педагогическия екип по разработване и изпълнение на програми, в резултат на което да намалее броят на учениците в риск от отпадане.

С изпълнението на целите на програмата се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

 • приложен единен комплекс от политики, планове и мерки на училищно ниво, съответстващи на националните и основаващи се на системно наблюдение, анализ, оценка, редовна отчетност и прозрачност, от които да произтичат коригиращи действия, развиване на ресурси и насочване на въздействието съобразно установените потребности;
 • подобрени резултати от обучението, измерени от НВО и други регионални оценявания, и осигурена подходяща образователна подкрепа за развитието на всеки ученик, включително на ученици от уязвими етнически общности и на ученици със специални образователни потребности;
 • задържане на учениците в училище и намаляване на отсъствията по неуважителни причини.

Постигането на определените цели и очакваните резултати ще бъде наблюдавано и измерено чрез количествените индикатори към всяка конкретна мярка.

 

VІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ, ЗАСТРАШЕНИ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ.

 • Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на училището;
 • Работа на УС с родители на застрашени от отпадане ученици.
 • Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи отношение по проблема.
 • Мотивиране на продължаване на образованието в следваща степен или за придобиване на професионална квалификация;
 • Работа по развитието на класа като екип, преодоляване на обособяването по етническа паралелка на учениците.

 

VІІ. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 1. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО.
  • Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на взаимоотношения, управление.
   • Разработване и реализиране на мерки за проследяване на отсъствията на учениците – ежемесечни справки, писма до родители, институции и др.

Отг.: Класните ръководители

Срок: учебната година

Индикатори: Брой отсъствия

 • Иницииране на информационна кампания за намаляване на риска от преждевременно напускане на училище чрез изработване на табла/брошури.

Отг.: Лозка Ангелова

Срок: учебната година

Индикатори: Брой табла/брошури

 • Повишаване интереса на учениците към работата в екип чрез участие в училищни кампании/тържества и честване на бележити дати.

Отг.: Класните ръководители, учители

Срок: учебната година

Индикатори: Брой кампании, Брой участници

 • Планиране и осъществяване на контрол за редовно вписване на отсъствията на учениците в ЗУД и подаване на данните към Регистъра за отсъствия на учениците.

Отг.: Директорът

Срок: учебната година

Индикатори: Брой проверки

 • Планиране и осъществяване на контрол върху спазването на задълженията на класните ръководители за анализ и оценяване на рисковите фактори за отпадането на ученици – ученици със слаб успех, лоша дисциплина, отсъствия, набелязани и реализирани мерки от класните ръководители.

Отг.: Директорът

Срок: учебната година

Индикатори: Брой проверки

 • Изготвяне на регистър на ученици, застрашени от отпадане и мерки за работа с тях: изготвяне на списък и индивидуална карта за всеки ученик, застрашен от отпадане.

Отг.: Класните ръководители, обобщава председателят на МО на класните ръководители

Срок: до 30 ноември

Индикатори: Изготвен 1 брой регистър, Брой карти

 • Работа по национални програми и проекти като мярка за осигуряване на качествено образование и превенция на отпадащите ученици – осигуряване на допълнителна подкрепа за ученици с обучителни трудности и дейности по интереси.

Отг.: Директорът, Главен учител

Срок: учебната година

Индикатори: Брой НП, Брой проекти, Брой групи, Брой включени ученици

 • Обхващане на учениците в целодневната организация на учебния ден.

Отг.: Класните ръководители, учители в групи за ЦДО

Срок: учебната година

Индикатори: Брой обхванати ученици в ЦДО

 • Организиране и провеждане на дейности по проекти.

Отг.: Ръководителите на групи

Срок: учебната година

Индикатори: Брой проведени занятия по клубове, Брой обхванати ученици

 • Осигуряване на безплатен транспорт на учениците до 16 години.

Отг.: Директорът

Срок: учебната година

Индикатори: Брой учебни дни, в които е осигурен безплатен транспорт

 • Осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учениците до VІІ клас.

Отг.: Директорът

Срок: учебната година

Индикатори: Процент ученици, осигурени с учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване.

 • Повишаване на качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на всеки ученик и предотвратяване на преждевременното напускане на училище.
  • Квалификация на педагогически специалисти, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище.

Отг.: Главен учител

Срок: учебната година

Индикатори: Брой обучени учители

 • По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез използване на електронни уроци, интерактивни методи, онагледяване, практическа насоченост.

Отг.: Учителите

Срок: учебната година

Индикатори: Брой проведени открити уроци

 • Планиране и реализиране на обучение, ориентирано към потребностите на всеки ученик – личностно ориентиран подход

Отг.: Учителите

Срок: учебната година

Индикатори: Брой проведени открити уроци

 • Анализиране на резултатите от обучението по отделните учебни предмети спрямо очакваните резултати

Отг.: Учителите

Срок: учебната година

Индикатори: Резултати от обучението

 • Анализ на движението на учениците и причини за напускането им

Отг.: Главен учител

Срок: учебната година

Индикатори: Брой напуснали ученици

 • Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда чрез обучения на учителите за прилагане на алтернативни методи и подходи, ориентирани към намаляване на функционалната неграмотност, към задържането им в училище и намаляване броя на отпадащите ученици.

Отг.: Главен учител

Срок: учебната година

Индикатори: Брой обучени учители

 • Достъп до качествено образование за ученици със СОП
  • Подобряване възможностите за обучение на ученици със СОП чрез осигуряване на допълнителна подкрепа

Отг.: Ресурсен учител

Срок: учебната година

Индикатори: Брой разработени индивидуални програми

 

2. ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите и обществеността

2.1.1. Включване на родителската общност в училищния живот

Отг.: Директорът

Срок: учебната година

Индикатори: Брой проведени инициативи

2.1.2. Разчупване стереотипа на провеждане на родителски срещи

Отг.: Директор, Класни ръководители

Срок: учебната година

Индикатори: Брой родителски срещи

2.1.3. Сътрудничество с различни организации – МКБППМН, Детска педагогическа стая, Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” и др.

Отг.: Директор, Главен учител

Срок: учебната година

Индикатори: Брой срещи

2.2. Утвърждаване на индивидуално и групово наставничество

2.2.1. Планиране на дейности в плана на класния ръководител за работа с класа, насочени към идентифициране на ученици в риск и индивидуалното им консултиране

Отг.: Класни ръководители

Срок: учебната година

Индикатори: Брой проведени срещи

2.2.2. Инициативи за подпомагане на ученици в риск от техни съученици

Отг.: Директор, Класни ръководители

Срок: учебната година

Индикатори: Брой инициативи

2.3. Разработване и прилагане на система за ранно предупреждение – въвеждане на регистър на индивидуални карти за застрашените от отпадане ученици

Отг.: Главен учител, Класни ръководители

Срок: учебната година

Индикатори: Брой ученици, вписани в регистъра, Брой карти

 

3.        ПОЛИТИКИ ЗА   КОМПЕНСИРАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕ-МЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

3.1. Квалификационна дейност

3.1.1. Участие на учителите в квалификационни курсове и обучения за работа с ученици в риск.

Отг.: Главен учител

Срок: учебната година

Индикатори: Брой учители, преминали обучение

3.2. Ограмотяване на ученици, напуснали преждевременно училище

3.2.1. Съдействие за включване на лица над 16 години в курсове за ограмотяване 

Отг.: Главен учител

Срок: учебната година

Индикатори: Брой ученици, включени в курсове за ограмотяване

3.2.2. Организиране на обучение в самостоятелна форма за лица над 16 години за завършване на класовете от прогимназиален етап на основно образование

Отг.: Главен учител

Срок: учебната година

Индикатори: Брой ученици, включени в самостоятелна форма на обучение


Публикувано от:
Русева, Маргарита
Учител по математика