петък 22, септември 2023г.
Училищни планове, програми и правилници
Дата на публикуване: 30.03.2021г.

Съдържание на съобщението:

Обща информация

 

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката и Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката. В плана целите и тематичните направления са разпределени по аналогия с Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в него.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката.

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 • Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка
 • Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за 2020 г. и изпращане на информация до РУО за изпълнение на мерките на ниво училище. Срок – 10.01.2021 г. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Разработване на План-програма за БДП на училищно ниво. Срок – ежегодно, до 15 септември 2021-2029 г. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Утвърждаване на План-програма за БДП на училищно ниво. Срок – ежегодно, до 15 септември 2021-2029 г. Отговорник: Директор на училището 
 • Изготвяне и изпращане на Доклад към ДАБДП за изпълнените мерки по БДП съгласно заложените цели в План-програмата за БДП на училищно ниво. Срок – 15.02.2021 г. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишния бюджет на училището. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП и счетоводителят

 

 • Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областт
 • Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Участие при провеждане на обществени консултации по важни теми в областта на БДП. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП

 

 • Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП
 • Публикуване на сайта на училището на училищните политики в областта на БДП. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП.
 • Публикуване на сайта на училището на материали от проведени в училището събития, свързани с БДП. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Провеждане на активна медийна политика за създаване на съпричастност към дейността на училището, свързана с БДП. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1. Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

 • Провеждане на оптимизирано обучение на учениците по БДП в единна концептуална рамка с цел подобряване на обучението им, съгласно План за действие по БДП на МОН. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в системата на средното образование във връзка с обучението по БДП. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП. Срок – постоянен.   Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Участия в състезания, олимпиади и викторини по БДП, както и в национални, регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Работа по ограничаване на риска от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“. Срок – ежегодно в периода 15.09 – 30.09. Отговорник: Председателят на УКБДП и класният ръководител на 1 клас
 • Участие в кампанията „Посланията на есенния лист" връчат своите послания за спазване на правилата за движение по пътищата, прикрепени към есенен лист, на водачите на МПС. Срок – ежегодно в периода 01.10. – 31.10. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Участие в кампании по повод БДП, организирани от ОКБДП. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Активизиране на дейността на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището. Срок – постоянен. Отговорник: Председателят на УКБДП

 

 

2.2. Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

 • Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. Срок – 29 юни. Отговорник: Председателят на УКБДП
 • Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. Срок – ежегодно.   Отговорник: Председателят на УКБДП