петък 22, септември 2023г.
Отчети
Кратък текст на съобщението:

Доклад-анализ за учебната 2019/2020 година


Съдържание на съобщението:

ДОКЛАД-АНАЛИЗ

ЗА ДЕЙНОСТТА В  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

С. МИНЕРАЛНИ БАНИ

през  учебната 2019/2020 година

 

І. ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА

            През учебната 2019/2020 г. проведените мероприятия бяха подчинени на реализирането на мисията на училището ни – да предложим качествено съвременно обучение и възпитание на учениците и ефективен образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

Приоритети в политиката на училището през учебната 2019/2020 година бяха:

 • опазване на живота и здравето на учениците и подобряване на качеството на обучение;
 • качествена общообразователната подготовка на учениците;
 • насърчаване на индивидуалните способности на учениците;
 • добро представяне на външното оценяване в ІVи VІІ клас;
 • гарантиране на равнопоставеност на децата от различни етнически малцинства и деца със специални образователни потребности;
 • създаване на максимални условия за усвояване на ДОИ от учениците със специални образователни потребности и етническите малцинства.

Усилията на колектива бяха насочени към възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото и израстването им като личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност. Предизвикателство бе обучението в електронна среда по време на коронавирусната епидемия.

През учебната 2019/2020 г. училището насочи дейността си и към развиване на индивидуалните интереси и потребности на учениците чрез участие в клубове по интереси, както и за преодоляване на обучителните затруднения в заниманията по проект „Подкрепа за успех“.

Чрез различни инициативи обединявахме усилията на общността за успеха на училището и за утвърждаване на престижа му. Чрез добре подготвени специалисти работихме за формиране на знания и личностни умения у учениците за взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противопоставяне на проявите на агресия и насилие и изградени навици за здравословен начин на живот.

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Обхват на учениците. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

            През учебната 2019/2020 година в първи клас бяха приети 17 първокласници. Отложени за приемане в първи клас ученици нямаше. Обучението се води от един преподавател, всички ученици бяха включени в група за целодневно обучение.

            Осъществихме и прием в 8 клас по професията „Изпълнител на термални процедури“.

            През учебната година нямаме ученици, преждевременно напуснали училище, което до голяма степен се дължи на прилагането на  Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст.

 

 1. Задължителна училищна документация, осигуряване и опазване на учебниците  и учебните помагала, предоставени за безвъзмездно ползване

            През учебната година класните ръководители и учителите в групи попълваха училищната документация  в съответствие с Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и нейните изменения. Вписваха се родителските срещи, УЧСД, класните работи, полагаха са подписите на преподавателите, отсъствията са отразяваха според изискванията и се сумираха.

            В училището се водят регистрационни книги за издадените документи за завършена степен на образование – оригинали и дубликати. Регистрационната книга за издадените документи за завършена степен на образование – оригинали се води от класния  ръководител на VІІ клас, а регистрационната книга за издадените документи за завършена степен на образование – дубликати се води от касиер-домакина. Водят се и книги за издадените удостоверения – оригинали и дубликати. Посочената училищна документация се води редовно и съгласно изискванията. Информацията в книгите е коректна и пълна.

            Със заповед на директора е определено лице, отговарящо за отчитането на учебниците – домакина на училището. Предаването и приемането на учебниците става с приемо-предавателни протоколи между него и класните ръководители, а предаването на родителите – с разписки, подписани от тях. Учебниците, които са годни за употреба и са с изтекъл срок на използване са предоставени на учениците в групите за ЦДО на учебния ден. В края на учебната година учебниците се връщат по обратния ред и се съхраняват от домакина на училището.

 

 1. Кадрово осигуряване на образователната система в областта

3.1. Структура на педагогическия състав:

Педагогическият състав в училището наброява 15 души – 7 в начален и 8 в прогимназиален етап. През последните години се наблюдава повишаване на мотивацията на учителите за придобиване на по-висока ПКС. Понастоящем структурата на педагогическите кадри е както следва:

- педагогически кадри по длъжност: Директор – 1, Главен учител – 1, Старши учител – 10, Учител – 3;

- назначени на щатно място – всички

- по ПКС: с Втора ПКС – 1, с трета ПКС – 2, с четвърта ПКС – 9, с пета ПКС – 3, без ПКС – 0;

            - по пол: 14 жени и 1 мъж

            - по години: 45-49 години – 4, 50 -54 години – 4, 55-59 години – 6 и над 60 години - един.

Няма неправоспособни учители. Часовете по музика и изобразително изкуство в прогимназиален етап са възложени за допълване на норматив на учители без тези специалности.

 

3.2. Организация на квалификационната дейност в училището:

Повишаването на квалификацията се осъществява на три равнища ­ училищно, регионално и национално. Организатор и координатор на дейностите, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите кадри на училищно равнище е директорът. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, ръководят дейностите за повишаване квалификацията на училищно равнище.

Функционирането на квалификационната дейност в училището е организирана и осъществявана в методични обединения (МО) по различни направления. В училището функционират 4 МО – на началните учители, на класните ръководители, на учителите по хуманитарните предмети и на учителите по природо-математическите дисциплини.

Квалификационната дейност в училището се осъществява по предварително приети планове в методичните обединения, които се разработват в началото на учебната година и имат за задача професионалната подготовка и израстване на учителите и постигане на по-високи резултати с учениците. Във всяко обединение бе планирана вътрешно-институционалната квалификация чрез участие в подготовката на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията, организиране и координиране на методическата дейност. Организирана бе обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с учениците. МО участваха и в подготовката и провеждането на дейностите, свързани със:

а) националното външно оценяване в училището;

б) обобщаването на резултатите от националното външно оценяване  за училището;

в) подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес;

г) разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти;

д) организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им.

През учебната 2019/2020 г. МО по хуманитарните предмети си постави като основна цел: Оптимизиране на преподаването на учебното съдържание по предметите от хуманитарните и филологическите дисциплини, като се използват подходящи методи на педагогическо въздействие върху учениците за формиране на езикова, читателска и лична култура у тях за преодоляване на репродуктивния начин на мислене и изразяване.

В тази връзка задачите пред преподавателите бяха няколко:

 1. Повишаване качеството на обучение и подготовка за изграждане на способностите у

учениците за разпознаване същността и закономерностите на езиковата комуникация.

 1. Развиване на ключови компетентности:
 • Комуникативни умения на роден език - усъвършенстване на комуникативните

умения за общуване в подходяща форма в разнообразен социален и културен контекст;

 • Дигитални компетентности - развиване на дигиталните компетентности чрез

употребата на мултимедийни технологии с цел да се извлича, оценява, създава, представя и обменя информация;

 • Умения за самостоятелно учене и събиране на информация - усъвършенстване

на възможностите за подходяща употреба на езика в текста и резултатното му използване за целите на учебната и на извънучебната комуникация;

 • Доразвиване езиковите и естетически способности на учениците чрез участието

им в училищни и извънучилищни дейности;

 • Усъвършенстване на квалификационната дейност на учителите.

В МО се осъществиха и няколко вътрешноквалификационни дейности по актуални теми за съвременното учене, които бяха подготвени от членовете на МО, а именно:

 1. Eмоционалната интелигентност - ключ към успешната професионална изява на педагогическите специалисти.
 2. Самооценяването като рамково изискване за управление на качеството в училище.                                                                                                     
 3. Формиране на навици за самостоятелно учене в часовете за самоподготовка.                                                                                
 4. Различни подходи за подобряване на мотивацията за учене при учениците в

пррогимназиален етап.

 

          МО на ПМД има за главна задача да създава и поддържа траен интерес и потребност у преподавателите непрекъснато да повишават своята теоретическа и методическа подготовка, творчески да прилагат различни методи и подходи при своята преподавателска работа.

          В началото на учебната година бе изготвен и приет планът за дейността на МО. С цел по-пълното усвояване на учебния материал и затвърждаване на знанията бе изготвен график, утвърден от директора, за консултациите по предметите от ПМД. Планираният открит урок по география - пети клас на тема: „Води на сушата” наблюдавахме и обсъдихме през месец февруари при г- жа Бойкова. Урокът бе много атрактивен и интересен за учениците поради голямата степен на нагледност.

Основният методичен проблем, по който работи МО през тази година бе: „ИКТ в обучението по-природоматематическите дисциплини“. На свои заседания МО разисква темата. Всички колеги изказаха мнение, че използването на този метод дава по-добри резултати.Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек.

През учебната 2019/2020 година стратегиите в дейността МО на началните учители бяха следните:

 • Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование на учениците.
 • Обогатяване на материалната база в посока на използване на новите технологии в образованието.
 • Усъвършенстване на работата с изоставащите и талантливите ученици.
 • Активно взаимодействие с родителите.

Основните задачи в работата на методичното обединение бяха следните:

Образователни

1.Усвояване на минимума знания и умения по учебните предмети от всеки ученик съобразно индивидуалния му темп на развитие.

2.Планиране на учебната работа чрез съобразяване обема от знания с възрастовите особености на учениците. Провеждане на входяща, междинна и изходяща диагостика.

3.Практическа насоченост на обучението.

Развиващи:

1.Повишаване квалификацията на учителите.

2.Организиране на работни срещи за обмяна на идеи и опит.

3.Участие в обучителни семинари по теми свързани със съвременното обучение.

Възпитателни:

1.Изграждане на положителна мотивация за образование.

2.Умения за общуване в мултикултурна среда.

3.Изграждане на активна гражданска позиция.

Учителите от МО активно и с желание участват в подобряването и обогатяването на материалната база и естетизацията на училището.

В началото на учебната година се разгледаха и избраха учебните помагала, необходими за учебния процес. Проведоха се входяща и изходяща диагностика и последващ анализ.

Учениците от трети клас изнесоха програма, посветена на 1 ноември- Деня на народните будители. Четвъртокласниците ни развълнуваха с програма послучай годишнина от обесването на Васил Левски, а първокласниците ни помогнаха да посрещнем тържествено Баба Марта. Ученици от втори клас представиха училището в муждуучилищната програма по проект „Подкрепа за успех“.

По традиция учениците от начален етап организират, провеждат и активно участват в традиционния благотворителен коледен базар и в коледните тържества по класове.

През ноември бе проведен открит урок от госпожа Радева в четвърти клас.

Вътрешноучилищната система за квалификация бе разработена в началото на годината, като обединението работи по следните теми:

 • Творческата класна стая - работна среща
 • Алтернативни стратегии и техника при работа с текстови задачи в първи клас
 • Дисциплината в класната стая - дискусия
 • Комуникативно речеви умения за писмена преразказна дейност 2-4 клас

 

Методичното обединение на класните ръководители е център на вътрешно-квалификационна дейност. То има за задача да създаде условия за делова и хуманна атмосфера, да стимулира класните ръководители към усъвършенстване и към активно обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

В Плана на МО са включени мероприятия, свързани с учебната и извънкласна дейност на училището. Отбелязани бяха всички празници и видни дати, в които се включиха учители и ученици.   Редовно се провеждаха   планираните родителски срещи.    При обсъждане на откритите уроци учителите обогатяват знанията си, обменят опит и добри практики, но тази учебна година не се проведе планираният открит урок при г-жа Анна Тодорова поради непредвидената ситуация на световна пандемия.

Проведе се  планираната здравна беседа, която бе професионално подготвена и изнесена от г-жа Нели Керемидчиева – мед. сестра – „Разпознаване на симптоми на кризи в налягането, диетично хранене и цялостно поведение при наличие на заболяване“. Проведен бе обучителен семинар – „Модели на позитивно общуване между ученици, учители и родители“, чийто лектор бе госпожа Софка Найденова. Друга важна дейност от работата на МО бе и провеждането на работна среща на тема „Приобщаващото образование и ролята на класния ръководител“.  Учителите активно се включиха в разискването на този важен проблем. Интересна и полезна за членовете на МО бе и беседата, изнесена от госпожа Ана Тодорова  на тема „Как да създадем взаимоотношения на доверие и сигурност в класната стая“

Планираните квалификационни дейности на училищно ниво са реализирани.

 

 1. Национално външно оценяване – 7 клас

            На НВО в VІІ клас се явиха всички 11 ученици, от общо 12.

Резултатите от НВО са следните:

 • По Математика – среден брой точки от НВО за настоящата учебна година – 20,82 срещу 15,75 за миналата учебна година.
 • По БЕЛ – среден брой точки от НВО за настоящата учебна година – 39,55 срещу 35,08 за миналата учебна година.

През настоящата учебна година, в сравнение с миналата учебна година, на изпитите на НВО седмокласниците са се представили по-добре и по двата предмета. Разликата по математика е с 5,07 точки, а по БЕЛ – с 4,47.

За седмокласниците по-труден е бил тестът по Математика.

Организацията и провеждането на НВО в 7 клас бяха на добро ниво.

 

 1. Анализ на резултатите от обучението по предмети

Първи клас завършиха 17  ученици. Девет от тях показаха отлични резултати – четат гладко, разбират прочетеното, пишат под диктовка, научиха алгоритъма на събиране и изваждане на числата до 20, броят в прав и обратен ред, сравняват числата до 20,  записват, броят и сравняват кръгли десетици, чертаят отсечки, познават мерните единици, прилагат разместителното и съдружително свойство при събиране и боравят с математически термини, намират сбор, разлика, решават текстови задачи с две решения. Трима се справиха много добре – научиха буквите, отделят думите в изречението, четат кратки текстове, събират и изваждат числата до 20, сравняват и пишат числата до 20, събират и изваждат кръгли десетици до 100.

Повечето ученици от първи клас се справиха добре по БЕЛ. Трима срещнаха трудности при усвояване на буквите и много трудно сливаха буквите в срички и думи, но благодарение на допълнително провежданите консултации научиха всички букви. Допълнителни занимания се провеждаха в часовете за консултации и по проект „Подкрепа за успех”, които дадоха добри резултати. Нямаше ученици на допълнителна работа.

Водещо в обучението по български език във втори клас бе усвояването на необходимия минимум езикови знания и умения, които осигуряват граматически правилна и стилистически точна употреба на езиковите единици в речта. По-голямата част от учениците усвоиха правописа на гласните и съгласните, пренасянето на думи на нов ред, правилната употреба на буквосъчетанията йо и ьо, научиха се да разграничават съществителни и прилагателни имена, както и глаголите и техните основни граматически категории. В раздела „Изреченията в българския език” се разшириха знанията за съобщителните и въпросителните изречения. При обучението за формиране на комуникативно-речеви умения акцент се постави върху развитие на уменията за създаване на реч в устна и писмена форма, като в основата бе създаването на текстове чрез преразказване и съчиняване.  Част от учениците при диктовките все още пропускат букви, сливат по-малките думи, заменят една буква с друга, не дописват думата. Допускат се и грешки при правописа на неударените гласни в думите и звучните съгласни. Трудност при съгласуване на прилагателни и съществителни имена срещат ученици, за които българският език не е майчин.  Девет второкласници пишат без грешка под диктовка, познават изучените граматически категории, могат да четат гладко, изразително и с естествено темпо, като разбират прочетеното. Затруднения с изучения материал имат трима.   

В часовете по математика второкласниците изучиха числата до 100, събиране и изваждане до 100, табличното умножение и деление, превръщането на различни мерни единици. С малки изключения учениците усвоиха броене в прав и обратен ред, сравняването на числата до 100, мястото на дадено число в редицата на естествените числа, пресмятат числови изрази като спазват реда на действията. През следващата учебна година ще се наложи усъвършенстване на уменията на учениците за използване и превръщане на мерните единици за дължина и прилагане на таблиците за умножение и деление, тъй като част от учениците са се затруднили при усвояването и прилагането им.  Отлично се представят по математика 11 ученици.

В края на годината учениците от втори клас бяха 14. Успехът им по предмети е Отличен 5,78. Допълнителни занимания се провеждаха в часовете за консултации и по проект „Подкрепа за успех”. Нямаше ученици на допълнителна работа.

                През учебната 2019/2020 година  с учениците от трети клас се постигнаха  целите на обучението по български език в трети клас, а именно:

- задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;

- усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за ориентация в комуникативната ситуация;

- развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните интереси и творческите способности;

- формиране на отношение на толерантност и уважение към различната културна и  мултиетническа принадлежност, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на самосъзнание за национална идентичност;

- усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително;

- развитие на уменията им за възприемане и осмисляне на художествен текст, за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове и споделяне на впечатления от прочетеното.

По математика третокласниците усвоиха числата до 1000, представянето им в десетичната бройна система, действията събиране и изваждане на трицифрени числа, действията умножение и деление на трицифрени числа с едноцифрени, мерните единици за дължина, маса и време, както и знанията за видовете триъгълници според ъглите.  По-голяма част от учениците усвоиха умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модел. Успехът в трети клас  е Много добър 5,12. С отличен успех завършиха 9 ученици.  В края на учебната година завършиха 18 ученици. Допълнителни занимания се провеждаха в часовете за консултации и по проект „Подкрепа за успех”. Сформира се група за допълнително обучение по проекта за учениците, които не бяха обхванати в дистанционното обучение напълно.

Четвърти клас завършиха 25 ученици. В края на учебната година те имат изградени умения за учене, с изключение на някои ученици от ромски произход. Успехът, постигнат в края на учебната година, показва, че голяма част от тях умеят да учат с разбиране, което им дава възможност да приложат знанията си в различни типове задачи. Има 1 ученик в изнесена паралелка към ЦСОП - Хасково.

 

В часовете по БЕЛ се усъвършенстваха уменията за четене, възприемане и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание произведения от българската и световна литература и фолклор за деца; задълбочиха се знанията за строежа на езика и езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми. Отличен успех по БЕЛ имат 7 ученици, 5 – много добър, двама – добър и трима – среден.

По математика учениците усвоиха редицата на естествените числа и действията с тях. С малки изключения всички събират и изваждат с числата над 1 000 000. По-голяма част от учениците се справяха много добре и отлично при действията умножение и деление с двуцифрено число. Разшириха се знанията им за мерни единици – за измерване на ъгъл и мерна единица за лице. Придобиха умения да описват ситуация от реалния свят с математически модели.   Среден успех – 5,08. С отличен успех завършиха 11ученици. Допълнителни занимания се провеждаха в часовете за консултации и по проект „Подкрепа за успех”. Сформира се група за допълнително обучение по проекта за учениците, които не бяха обхванати в дистанционното обучение напълно.

 

 

 

Български език и литература

Пети клас стои в началото на прогимназиалния етап в средното училище и е основополагащ момент в литературното развитие на учениците. Основната цел на обучението по литература бе насочена към подготовка на личности, които възприемат художествената литература като ценност и изпитват потребност да общуват с нея.  Учениците участваха в различни ситуации на общуване, проявявайки усет за адекватно поведение. Мотивирани бяха и правиха различни проекти в зависимост от предпочитанията си. Много добре се справиха с учебния материал и показаха знания и умения по БЕЛ.

Шестокласниците усвоиха умения да търсят и подбират информация по даден научен проблем от речници, енциклопедии, справочници, интернет, както и да предават информация за събития от съвременната действителност, съобразно интересите и потребностите си. Голяма част от учениците се научиха да откриват и редактират пунктуационни грешки, допуснати при употреба на сложни съчинени изречения, но има и такива, които грешат в собствените си текстове. Добре се справят с откриването на причастията. В часовете по литература учениците добиха начална представа за композиционната организация на произведението, за разликата между фолклорен и литературен жанр. Усвоиха и умения за работа с художествен текст и за тълкуване на откъс от творба. По- голямата част се справят върху преразказ с дидактическа задача и сбит преразказ.

Учениците от седми и осми клас работиха по новата учебна програма с новото учебно съдържание. Осъзнаха ролята на медиите в живота на обществото и на общественото мнение като коректив за развитието му, научиха се да създават публицистични текстове, да коментират въздействието на художествения текст, изразявайки отношението си към него, да подобряват текстове, като трансформират обособени конструкции в сложното съставно изречение и обратно, да разширяват второстепенните части в подчинени изречения. Седмокласниците придобиха знания за изследване на стилистичния ефект от употребата на сложни смесени изречения в различни видове текст, за създаване на модели на различни по състав изречения, за анализиране на  съвместното функциониране на глаголните времена в рамките на сложните смесени изречения от художествени и публицистични текстове.  В часовете по литература придобиха умения за наблюдаване на наличието на преносна употреба на езикови средства в ежедневието и в художествената литература, за откриване на поетически фигури и тропи в изучавани и неизучавани литературни текстове, за определяне на ролята на епизода и извънсюжетните елементи на композицията за цялостното въздействие на творбата. Добре се справяха с преразказите с дидактическа задача. Най-голямо затруднение сращнаха някои ученици с преразказването на пряката реч. С желание правиха проекти по литература. Резултатите по класове са следните: 

 

Клас

Входно

Год.успех

 

V

3,89

3,95

 

VI

3,62

3,95

 

VII

3,58

4,08

 

VIII

3,67

3,45

 

 

В работата си преподавателите по БЕЛ са предприемали различни мерки за подобряване на резултатите – повече тестове за учениците от седми клас по новия формат за НВО, работа в часовете за консултации предимно с деца-билингви, възлагане на индивидуални задачи, съобразени с възможностите на конкретен ученик. В шести клас допълнително се работи по проект „Подкрепа за успех“, който даде положителни резултати.

И през следващата учебна година основна задача на обучението по БЕЛ във всички класове ще бъде усъвършенстване на изразните възможности на езика, отстраняване на правописни  и пунктуационни грешки, умения за работа с художествен текст и анализирането му, както и изграждане на умения за създаване на собствени текстове.

 

Английски език

Чуждоезиковото обучение започва от втори клас. Учениците от втори клас се запознаха с английската азбука, а новата лексика се въвеждаше с помощта на реалните предмети, картинки, илюстрации, мимики и жестове.Усвояването на чуждия език бе съпроводено с упражнения за писане, песни, стихотворения, броилки. Така децата с лекота усвоиха названията на числата до 12 и цветовете. Уроците по английски език в 3 клас са тематични -учениците усвояваха стара и нова лексика, различни граматични структури, опитваха се да водят диалог. Учениците от 4 клас обогатиха своята лексика, запознаха се със сегашно, минало и бъдеще време на глагола и с лекота правиха презентации по проекти на хартиен носител.

Основен проблем в обучението по чужд език в 5-7 клас си остават несериозното отношение на някои ученици към учебния процес като цяло, липсата на заинтересованост и контрол от страна на родителите и не на последно място това, че не за всички българският език е майчин. Повечето ученици нямат проблеми с четенето. При  писменото изразяване някои срещат трудности. С помощта на  модели  по-голямата част от тях се справя добре. Слушането с разбиране продължава да затруднява. Интерес предизвикваха материалите от интерактивните учебници. За преодоляване на затрудненията много помагаха часовете за консултации, които се провеждат ежеседмично.

Работата по проекти има традиции в нашето училище. Тя е много полезна, защото така учениците включват и други свои  умения. Това е и възможност за повишаване на успеха. И през изминалата учебна година имаше желаещи да работят по различни проекти според интересите  си. Работите се излагаха в кабинета, обсъждаха се в клас и се оценяваха.

Резултатите по класове са следните:

 

Клас

Входно

Год.успех

 

V

-

3,84

 

VI

3,41

4,10

 

VII

3,86

4,08

 

VIII

3,61

3,18

 

            

 

Математика

 

Клас

Входно

Год.успех

 

V

4,11

4,11

 

VI

3,85

4,20

 

VII

3,58

3,92

 

VIII

3,67

3,45

 

 

 

 

 

 

 

Учебната програма по математика за пети клас е продължение на учебната програма по математика в началния етап на основната степен и надгражда математическите знания на учениците, получени в този етап. В 5 клас учениците започват сериозно да усвояват математическите знания. Действията с десетични и обикновени дроби е основен и труден учебен материал. Като се прибавят и темите „Делимост” и „Фигури и тела”, тематичната натовареност става много голяма.

Учениците от пети клас усвоиха действията събиране, изваждане, умножение и деление  на десетичните и обикновените дроби, техните основни свойства и съответните алгоритми, придобиха знания за измерване на отсечки, за някои видове четириъгълници, за лице на правоъгълник и квадрат. Усвоени са понятията разстояние от точка до права и правоъгълен паралелепипед, намиране на лице на триъгълник, успоредник и трапец, лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед. Усвоени са основни умения за прилагане на изучените математически знания за решаване на практически задачи.

В шести клас знанията на учениците за равнинни фигури и пространствени тела са на добро ниво. Разпознават всички видове геометрични фигури и ръбести и валчести тела. Знаят и описват елементите им . Умеят да правят развивки на всички тела. Формирани са умения за пресмятане на лица и обеми. Изучиха действие степенуване и операциите с рационални числа, техните основни свойства и приложения. Формирани са умения за практическо приложение на знанията за пропорции. Практико-приложната страна на изучените знания се изявява чрез вътрешно предметни и междупредметни връзки.

Главната особеност на геометричните знания в седми клас е поставяне на началото на системно изграждане на планиметрията. Съществен елемент е формирането на понятие за аксиома, теорема и доказателство, като се използва дедуктивният подход. Реализацията на дедуктивното изграждане на планиметрията се илюстрира върху основните фигури – триъгълник и успоредник. Най-съществените нови знания за триъгълника се постигат чрез теоремите (признаците) за еднаквост на два триъгълника. Новият подход към математическите знания по геометрия определя и променя методиката на преподаване в седми клас. По индуктивен път учениците се запознават интуитивно с основните геометрични фигури. Една част от учениците се справят добре с изучените знания по геометрия. Знаят определенията, теоремите и аксиомите и ги прилагат в решаването на задачи. „

Системното изграждане на курса по алгебра в средното училище започва в 6.клас с въвеждане на понятието „цял рационален израз“ – понятията променлива, постоянна величина, константа и параметър. Въвеждането на буквената символика за величините е един преходен момент в съзнанието на учениците, качествен скок по пътя на математическото познание, което започва в 6.клас и продължава в 7.клас с тема „Цели изрази”. Изучават се тъждествата, които са известни като формули за съкратено умножение. Използването на формулите при тъждествено преобразуване на изрази допълва техниката за преобразуване на изрази, съдържащи букви, и затвърдява знанията на учениците, придобити в 6.клас. Темата продължава с разлагане на многочлени на множители, като се разглеждат познатите методи и комбинираното им прилагане. Учебното съдържание по алгебра е усвоено от по-голяма част от учениците. Формулите се знаят и се прилагат от почти всички ученици.

 

 

 

 

 

 

 

Човекът и природата

 

 

V клас

VI клас

Входно ниво

3,89

4,00

 

 

 

Годишен успех

4,00

4,45

 

Учениците от 5 клас срещнаха затруднения в начина на изразяване и терминологията. Причина за слабите резултати на някои от тях са пропуските в ограмотяването, а от там и проблемите при разбиране на текстовете на уроците.

Тази година учениците от 6 клас работиха втора година по новата програма. Материалът е по-богат на понятия, формули и измервателни единици. Решаваха се количествени и качествени задачи. Започна се и изучаването на закони. Изучиха се условията и признаците за протичане на химични реакции, както и техните видове.

 

Физика

 

 

VII клас

8 клас

Входно ниво

3,83

3,50

 

 

 

Годишен успех

4,25

3,64

 

Учениците от 7 клас придобиха знания и умения за съставяне на електрични вериги и отчитане големината на ток, напрежение, съпротивление и мощност. Някои срещнаха затруднения при разграничаване на понятията отражение и пречупване на светлината, както и построяване на образи при сферични огледала и лещи и при решаване на количествени задачи.

 

Химия

 

 

VII клас

8 клас

Входно ниво

3,17

3,37

 

 

 

Годишен успех

4,08

3,36

 

Някои от учениците  в 7 клас не усвоиха физичните и химичните свойства на веществата. Затрудняваха  се при изразяване на процесите с химични уравнения, както и при тяхното изравняване. 

В часовете за консултации се попълваха  пропуските  на учениците по изучавания материал.

Човекът и обществото

 клас

Входно ниво

Изходно ниво

Годишен успех

4

 

 

4,58

 

С третокласниците поставихме началото на изучаването на природата и миналото на България. Интерес за учениците събуди природата на нашата родина, както и условните знаци на природните обекти, с които се изобразяват на картата. Затруднения срещат учениците при описване на природните обекти (реки, планини). От миналото на България  най-голям интерес събуди у тях епохата на Възраждането. Причина за слабите резултати на някои ученици  са пропуските  в ограмотяването, а от там идват и затрудненията при осмислянето на уроците.   

История

 

Клас

Входно ниво

Годишен успех

 

V

 

     3,95

 

3,66

    4,15

 

VІІ

3,92

    4,25

 

VIII

3,13

     3,45

 

            Обучението по история предизвиква интерес у учениците от 5 до 7 клас. Слабите резултати при някои ученици са в резултат от недостатъчната им  мотивация. Най – интересно за учениците е разработването и представянето на проекти, свързани с материала и използването и прилагането на ИКТ. 

География

клас

Входно ниво

Годишен успех

 

V

 

4,16

 

3,80

4,20

 

VІІ

4,08

4,33

 

VIII

3,44

3,27

 

 

 

 

 

При обучението по география има и добри, и не до там добри резултати.  Най-интересно за учениците отново бе разработването и презентирането на проекти. С голямо желание  учениците представят страна по избор от съответните континенти, които изучават.

 

Биология и здравно образование

През учебната 2019/2020 г. средният успех по БЗО в VII клас е 4.33, а в 8 клас – 3,73. По-продължителното присъствие на учениците в училище и целодневната организация на учебния ден им се отразява положително и способства за мотивирането на учениците за учене. Невъзможността на по-слабите ученици да четат свободно и да отделят допълнително време за подготовката си за следващия ден е в основата на тяхната неграмотност. Финансовите проблеми на семействата се отразяват пряко на резултатите – липсват пособия и помагала, допускат се отсъствия поради липса на дрехи и обувки, а децата често са премествани от училище в училище. Придвижването им до училище с училищен автобус, храненето им в наличната столовата, подпомагане на самоподготовката им, осмислянето на свободното им време и включването им в дейности по интереси са шансът им въобще да останат в училище.

 

Успех по паралелки

В края на годината учениците от пети клас бяха 19. Успехът по предмети е както следва:   БЕЛ – 3,95, Математика – 4,11; АЕ – 3,84, ИТ – 5,26, ЧП – 4,00, История – 3,95, География – 4,16, Музика – 5,53, Технологиии предприемачество – 5,16, ФВС – 5,58, ИИ – 5,42. Среден успех – 4,57. С отличен успех завършиха 5 ученици, 3 от които е с успех 6,00. На поправителни изпити през първата поправителна сесия на учебната година се явиха 4 ученици, които не успяха да завършат и ще се явяват на втора поправителна сесия.

Шестокласниците в края на годината бяха 20 и показаха следния успех:   БЕЛ – 3,95, Математика – 4,20, АЕ – 4,10, ИТ – 5,35, ЧП – 4,45 , История – 4,15, География – 4,20, Музика – 5,75, Технологиии предприемачество – 5,60, ФВС – 5,80, ИИ – 5,65. Среден успех – 4,70. С отличен успех завършиха 4 ученици, трима от които – с 6,00. На поправителни изпити през първата поправителна сесия на учебната година бяха 3 ученици, които отново ще се явяват на поправителни изпити. 

VІІ клас завършиха 12 ученици. Успех по предмети в края на годината:   БЕЛ – 4,08, Математика – 3,92, АЕ – 4,08, ИТ – 5,00, Химия – 4,08, Физика – 4,25, Биология – 4,33, История – 4,25, География – 4,33, Музика – 5,50, Технологиии предприемачество – 5,50, ФВС – 5,58, ИИ – 5,75. Среден успех на паралелката – 4,56. С отличен успех завършиха 3 ученици от които един с 6.00. Няма слаби годишни оценки.

VІІI клас завършиха 11 ученици. Успех по предмети в края на годината:   БЕЛ – 3,45, Математика – 3,45, АЕ – 3,18, ИТ – 4,64, Химия – 3,36, Физика – 3,64, Биология – 3,73, История – 3,45, География – 3,27, Философия – 3,36, Музика – 4,55, Предприемачество – 5,00, ФВС – 5,73, ИИ – 5,00. Среден успех на паралелката – 3,99. С отличен успех завърши 1 ученик – Отличен 5,79. Един ученик бе на поправителен изпит по 1 предмет.

 

В началото на учебната година учениците бяха 136, придошли са 10, преместени са 10, двама от които – в чужбина и един е преминал в СФО.

Тревожен е фактът, че отсъствията на учениците в училището са общо 5573, като 1223 от тях – по неуважителни причини. Средно за училището отсъствията на един ученик са 41, като 9 от тях – по неуважителни причини. С най-голям брой отсъствия по неуважителни причини на един ученик е 5 клас – 39, следван от 8 клас – 28 и 6 клас – 9. Необходимо е през следващата учебна година класните ръководители да предприемат адекватни мерки за ограничаване на отсъствията по неуважителни причини.

 

Средният успех на училището за 2019/2020 учебна година  е Много добър 4,86, като през 2018/2019 учебна година е 4,90, за 2017/2018 е 4,73 и за учебната 2016/2017 г. е 4,69.

            Учителите в училището имат необходимата квалификация и полагат усилия учениците да овладеят знанията и да придобият уменията, заложени в ДОС по различните предмети. За учениците е организирано целодневно обучение, ежедневни консултации като форма за обща подкрепа, обедно хранене, извозване с училищен автобус в петте направления по местоживеенето им. Процентът на  обхванатите в групите за ЦДО ученици е 100 %. Заниманията в групите за ЦДО подпомагат процеса  на обучение и възпитание и позволяват да се работи с ученици, срещащи затруднение при овладяване на знанията. Връзката между учителите е ежедневна. В часовете за самоподготовка учениците се подготвят за следващия ден и попълват пропуските си. Консултациите се провеждат по утвърден от директора в началото на учебната година график и са много полезни за учениците.

            В групите за допълнителни занимания по проект „Подкрепа за успех“ бяха включени 18 ученици от начален етап и 13 ученици от прогимназиален етап. С учениците от начален етап допълнителната подкрепа бе по БЕЛ, а с тези от прогимназиален етап – по БЕЛ и математика. Тези часове бяха за допълнително обучение на учениците, срещащи затруднения.

Поради електронното обучение, което не беше достъпно за всички ученици, бяха сформишрани допълнителни групи към проект „Подкрепа за успех“ за преодоляване на пропуските в обучението по БЕЛ, Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата. В тези групи допълнително бяха  включени още 6 ученици.

                       

 1. Социализиране и приобщаване на учениците в социален риск и учениците със СОП

            Почти половината от учениците са от ромски произход, които се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа за изравняване на стартовите им позиции с тези на останалите ученици. За тази цел с учениците се организира обучение в ИУЧ – Български език и литература с цел допълнителна образователна подкрепа и допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“. Провеждат се и ежеседмични консултации по учебните предмети, като на децата, чийто майчин език е различен от българския, се обръща специално внимание. С родителите на ученици, застрашени от отпадане от образователната система, се провеждат срещи и разговори за ползата децата им да посещават училище. При нужда се търси съдействието от кметовете и РД „СП”, отдел „ЗД”.

            В училището са създадени условия за равен достъп до качествено образование на всички деца, вкл. и от ромски произход -  паралелките са със смесен етнически състав, всички ученици до VII клас са обхванати в групи за целодневна организация на учебния процес.

            В училищния отбор по хандбал са включени ученици, независимо от техния етнически произход. Извънкласните ангажименти и участията в състезания допринасят значително за интеграцията на учениците, чийто майчин език е различен от българския. Участието на всички ученици в училищни празници и изявите на учениците от ромски произход в сферата на изкуствата (най-вече музикални и танцови изяви) допринасят за мотивацията им за активно участие в живота на училището, а оттам – и в учебната дейност.

            За седма поредна година ученици с различен етнически произход участваха с желание в Коледния благотворителен базар. Събраните средства бяха дарени на Фондация „Искам бебе“.

            От началото на годината в учи4лище се обучават 2 ученици със СОП –Стефан Асенов Огнянов от 1 клас и Севгюл Сейхан Емин от 3 клас.

 

 1. Условия за целодневна организация на учебния процес. Относителен дял на обхванатите ученици в целодневна организация на учебния ден по класове

За тази учебна година бяха формирани 5 групи за целодневна организация на учебния ден, в които бяха обхванати всички ученици от І до VIІ клас.

            Съгласно Училищната програма за целодневна организация на учебния ден във втората част от учебния ден при ЦОУП се включват следните режимни моменти:

            Дневно часовете са 6 – по два за Самоподготовка, Занимания по интереси и Организиран отдих. Часовете се провеждат по утвърден от директора График за всяка група. Отчитането на часовете е ежедневно в дневника на групата.

            Извършеният контрол за организация на дейностите в групите за ЦДО показва, че дневниците на групите се водят редовно, материалът се нанася според изискванията и отсъствията се отразяват.  

            Присъствието на учениците в следобедните часове е редовно, с малки изключения и то от по-големите ученици. От учениците, допуснали неизвинени отсъствия от следобедни занятия се търси отговорност както от страна на класните ръководители, така и от административното ръководство. С родителите на тези ученици се поддържат контакти с цел ограничаване на неизвинените  отсъствия.

            Въвеждането на допълнителни мерки за подкрепа и за повишаване на успеваемостта на учениците – осигуряване на допълнителни часове (консултации) от  учителите по предмети и заниманията по интереси и по проект „Подкрепа за успех“ за преодоляване на обучителни затруднения, подпомагат работата на учителите и са от съществено значение за повишаване на резултатите по отделните предмети.

             

 

 

 

 

 1. Извънкласни и извънучилищни дейности

През изминалата учебна година участвахме в областните ученическите игри с училищния хандбален отбор – момчета. Поради епидемията от коронавирус, не участвахме в други състезания.

            Учениците взеха участие и в други състезания:

- в състезанието „Знам и мога“ участваха 5 ученици, като 3 се класираха за областния кръг;

- в конкурса „С очите си видях бедата“ се включиха 14 ученици;

- в състезанието за майсторско колоездене участваха 15 ученици;

- в училищни състезания, съгласно Училищния спортен календар и др.

 

 1. Подкрепа на даровитите деца и ученици

            Училищната общност и родителите подкрепят изявите и постиженията на учениците. По време на учебната година се провеждат училищни конкурси на различни теми. Първенците в тях, както и представилите се добре на регионално и национално ниво, ежегодно се награждават при отбелязване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май. След приключване на учебните занятия отличниците се награждават с грамоти от училището и предметни награди, осигурени от училищното настоятелство.

 

 1.  Опазване живота и здравето на децата и учениците

            Осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в училището е основен приоритет в работата на целия колектив. То е регламентирано в Правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд, утвърден от директора преди началото на учебната година. Правилникът конкретизира основните изисквания, които трябва да се спазват при провеждане на обучението и възпитанието с цел  предотвратяване на злополуки и заболявания на служителите и учениците. В него са разписани задълженията и отговорностите на различните категории персонал, правилата за безопасност, видовете инструктажи, процедурата за тяхното провеждане и други основни моменти за безопасното функциониране на училището като институция. Успоредно с това колективът работи за придобиване на умения и навици за самосъхранение у учениците и възпитаване към здравословен начин на живот, включително и придобиване на хигиенни навици. В тази дейност активна роля играе медицинската сестра в училището, която участва в провеждането на здравни беседи в паралелките. Извършват се и ежеседмични проверки за хигиена и ежемесечни – за опаразитеност.

 

 1. Мерки за повишаване на качеството на образование
 • Усъвършенстване на създадената система за квалификация и повишаване на личната квалификация от всеки учител;
 • Допълнителна работа по време на ваканциите и консултациите в следобедните часове с учениците, които не са усвоили необходимия минимум от знания за съответния клас;
 • Участие в проекти за организиране на допълнително обучение с изоставащите ученици;
 • Повишаване на мотивацията на изоставащите ученици чрез включването им в дейности за занимания по интереси, училищни празници, чествания и други форми на лична изява.

 

 

 

 

Директор:

Славея Костадинова