понеделник 24, юни 2024г.
Раздел "Нормативни документи"
Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
11.09.2020г. Закони Закон за обществените поръчки
11.09.2020г. Закони ЗАКОН за достъп до обществена информация
11.09.2020г. Закони ЗАКОН за защита на личните данни
17.08.2020г. Закони ЗПУО
17.08.2020г. Закони Закон за професионалното образование и обучение
17.08.2020г. Наредби Наредба за приобщаващото образование
17.08.2020г. Наредби Наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
17.08.2020г. Наредби Наредба за статута на учителите и директорите
17.08.2020г. Наредби Наредба за оценяване на резултатите на учениците
17.08.2020г. Наредби Наредба за българския книжовен език
17.08.2020г. Наредби Наредба за общообразователната подготовка
17.08.2020г. Инструкции Инструкция за целодневна организация на учебния ден