неделя 22, май 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 04.05.2022г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В ОБЛАСТ ХАСКОВО

Дата на публикуване: 16.09.2020г.

ПРАВИЛАЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Дата на публикуване: 20.08.2020г.
Дата на публикуване: 11.09.2016г.

СЪОБЩЕНИЯ по проект BG05M2OP001-3.002-0012-С01 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование )“

Дата на публикуване: 11.09.2016г.

проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове