понеделник 24, юни 2024г.
Лице за контакти:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА


Вътрешни правила:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ»

6343 с.Минерални бани, ул. “Калето” № 5, тел. 03722/ 23 11, e-mail: ou_minbani@abv.bg

 

 

УТВЪРЖДАВАМ!

 

ДИРЕКТОР:

(Сл.Костадинова)

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

 

 

 1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начина за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагането на Етичния кодекс за работещите с деца.
 2. Под нарушения на ЕК по смисъла на тези правила се разбират следните групи прояви в поведението на учителите, служителите и работниците:

-неспазване на действащото законодателство;

-неспазване на вътрешните документи за училището;

-действия и/или бездействия, водещи до разрушаване на доверието  към училището;

-грубо и невъзпитано отношение към децата, техните родители, колегите и външни лица, и проявявено неуважение, незачитане правата и достойнството на личността и допускането на прояви на дискриминация по отношение на други лица поради етнически, религиозни и др. подобни причини;

-прояви на накърняване авторитета на др. учители, служители и работници, и престижа на училището, допуснати, както при изпълнение на служебните задължения.

-прояви на недобросъвестно, небрежно, некомпетентно и лишено от обективен подход изпълнение на възложените функции, както и накърняване на интересите на други лица и злепоставяне интересите на училището.

 1. Наблюдението и докладването на посочените в т.2 нарушения да се извършва по две направления:

Първо – вътрешно докладване - от педагогическия и непедагогическия персонал;

Второ- външно докладване - от родители, граждани, представители на институции и фирми.

 1. Сигналите за нарушения се приемат в деловодството на училището и се регистрират във входящия дневник.
 2. Всички регистрирани сигнали се разглеждат от комисията по етика при училището, назначена със заповед на директора.
 3. Комисията по етика е в състав:

-директора;

-главния учител;

-представител от непедагогическия персонал.

 1. Комисията по етика се председателства от директора, а в негово отсъствие – от главния учител.
 2. Всички постъпили и надлежно регистрирани сигнали се разглеждат от комисията на нейни заседания, за което се води протокол.
 3. Комисията разглежда само явно подадени сигнали и по своя преценка взема отношение хо тях.
 4. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.
 5. Членовете на комисията вземат решение с явно гласуване и с обикновено мнозинство (50% + 1) от присъстващите.
 6. Председателят на комисията свиква първо заседание за разглеждане на поставените сигнали в седемдневен срок от получаването им.
 7. При необходимост от допълнителни данни и доказателства свързани със сигнала, се извършва проверка, включително разговор със свидетели на нарушението.
 8. При невъзможност случаят да се изясни в едно заседание на Комисията по етика, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.
 9. При установяване на нарушения на етичните правила представляващи и дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора в качеството му на орган по назначаването - работодател, за вземане на отношение по КТ спрямо провинилите се учители, служители или работници.
 10. За предприетите мерки и наложените наказания се уведомява Председателя на Комисията по етика и лицето, подало сигнала.
 11. При първоначално постъпване на работа всеки учител,служител и работник се запознават с разпоредбите на ЕК и с настоящите ВП.