петък 24, май 2024г.
ЗАЕДНО "За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование"
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
21.12.2018г. 21.12.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗАЕДНО
покажи съдържаниепокажи съдържание
,
17.10.2018г. 17.10.2018г. проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
покажи съдържаниепокажи съдържание
,