петък 22, септември 2023г.
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Съдържание на съобщението:

Изх. № ПУ-336-4/12.11.2020 г.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – МИНЕРАЛНИ БАНИ

 

 

ОБЯВА

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – МИНЕРАЛНИ БАНИ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ

BG05M2OP001-2.011-00001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН – 4 ЧАСА, ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК, СЧИТАНО ОТ 01.12.2020 Г.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Умения за работа с компютър;

- Завършено основно, средно или висше образование;

- Умения за работа с представители на малцинствата;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление по образец от училището;

- Трудова автобиография;

- Копие от документа за завършено образование;

- Карта за предварителен медицински преглед-при първо постъпване на работа;

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

- От 16.11.2020 г. до 20.11.2020 г.

- В сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Минерални бани

- Адрес: с. Минерални бани, ул. Калето № 5

- Телефон за контакт 03722/2311

 

 

Директор:   /п/
(С. Костадинова)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ – с. Минерални бани, област Хасково

Номер на проекта: BG05M2OP001-2.011-0001

Наименование на проекта: „Подкрепа за успех“

Длъжност по проекта: Образователен медиатор

Код по НКПД: 5312-3004

 

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 

III. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Общи:

1.1 Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

1.2 Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

 1. Специфични:

2.1 Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.

2.2 Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;

2.3 Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;

2.4 Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;

2.5 Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;

2.6 Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;

2.7 Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;

2.8 Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;

2.9 Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;

2.10 Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;

2.11 Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;

2.12 Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;

2.13 В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;

2.14 Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;

2.15 Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;

2.16 Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;

2.17 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 

 1. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

А. Възлагане на работата: работата се възлага от директора на училището.

Б. Планиране на работата: След възлагане на задачите работата се планира самостоятелно в съответствие с приоритетите и сроковете, определени от възложителя на работата, както и в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешноведомствени правила и процедури.

При поставена конкретна задача от директора осъществява връзки и взаимоотношения с: участниците в образователния процес и други заинтересовани страни, включително представители на държавни институции и органи на местното самоуправление, обществени организации и юридически лица с нестопанска цел посредством телефонни контакти, работни срещи и съвместни консултации.

В. Отчитане на работата: работата се отчита пред директора на училището.

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
 2. Носи отговорност за изпълнение на поставените работни задачи;
 3. Отговаря за поверената му техника и имущество;
 4. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, служител, дете, ученик, родител или друго лице, с което се намира в служебни отношения;
 5. Докладва на директора на училището за обстоятелства, застрашаващи живота и здравето на учениците.

 

 1. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Взема решения във връзка с изпълнението на задълженията си след съгласуване сдиректораи съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта.

 

VII. КОНТАКТИ

Осъществява контакти в рамките на своята компетентност с други участници в изпълнението или управлението на проект „Подкрепа за успех“.

 

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образование: основно/средно/висше образование
 2. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
 3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 4. Необходими лични качества:

- лоялност към институцията;

- дискретност;

- умения за работа в екип;

- умения за общуване;

- способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

- умения за мотивация;

- умения за управление на конфликти;

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

- умения за разпределяне на времето.

 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение:

- компютърна грамотност