сряда 24, април 2024г.
ЗАЕДНО "За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование"

Съдържание на съобщението:

**************************

На 22.08.2016 г. между СУ“Проф. д-р Асен Златаров” - Минерални бани и Министерството на образованието и науката бе подписан договор за Безвъзмездна финансова помощ за финансиране на изпълнението на проект BG05M2OP001-3.002-0012  „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“. Финансирането е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Снимки от дейностите по проекта вижте в раздел”Галерия”.

**************************

21.10.2016 г.

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ПРОУЧВАНЕ тук

**************************

11.11.2016 г.

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ТРАНСПОРТ тук

**************************

12.12.2016 г.

Приключи проучването на тема „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Минерални бани” по проект BG05M2OP001-3.002-0012  „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Пълния текст на Анализа – тук