сряда 28, февруари 2024г.
ЗАЕДНО "За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование"

Съдържание на съобщението:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”,

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”,

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ,

СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

И НИЕ – УЧЕНИЦИТЕ ОТ С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, С. КАРАМАНЦИ,

С. СУСАМ, С. ТАТАРЕВО, С. БРЯСТОВО, С. СИРАКОВО, С. СПАХИЕВО, С. БОЯН БОТЕВО, С. СЪРНИЦА, С. КОЛЕЦ, С. ВИНЕВО И

С. АНГЕЛ ВОЙВОДА

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция за приключването на проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО

(За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо

Образование)“

Проектът се изпълни от бенефициента СУ „Проф. Д-р Асен Златаров” в с. Минерални бани в партньорство с Община Минерални бани, СУ „ Христо Ботев” в с. Караманци и Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – Хасково.

 

Пресконференцията за приключването на проекта ще се проведе на 20.12.2018 г.,

от 13:00 ч., в сградата на Община Минерални бани, заседателна зала, 3-ти етаж.

------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо

Образование)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове