понеделник 24, юни 2024г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Кратък текст на съобщението:

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ


Съдържание на съобщението:

 

    СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПРОФ.  Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ»

Минерални бани, ул. “Калето” № 5, тел. 03722/ 23 11,

e-mail: ou_minbani@abv.bg

 

 

 

СТРАТЕГИЯ

 ЗА  РАЗВИТИЕ НА

СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”  

МИНЕРАЛНИ БАНИ

 

2020 – 2024 ГОДИНА

 

УВОД

 

Стратегията за развитие на СУ „Професор доктор Асен  Златаров“ обхваща периода от 2020 до 2024 година, като се актуализира на две години или при необходимост. Тя проектира развитието на   училището  през следващите години чрез оптимизиране и иновационно развитие, включващо обновяване на методите, технологиите, средствата и организацията на дейности в съответствие с принципите в системата на училищното образование, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование и принципите на общото Европейско образователно пространство.

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна в статута на училището, което да се превърне в учеща организация, създаваща условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания, ориентираност към интереса и мотивацията на ученика и способността му да прилага усвоените компетентности на практика. Същевременно тази учеща организация постоянно ще подпомага всички свои сътрудници да повишават своето образование, квалификация и компетентност като постави образователното, общокултурното и професионално-квалификационното развитие на своите служители от всички нива на организационната йерархия като основен приоритет.

Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и изведените четири приоритетни европейски стълба в областта на образованието:

  Учене за знания и компетенции („да се учим да учим”);

 Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните задължения (”да се учим да правим”);

  Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели (”учене за да живеем в разбирателство с другите”);

  Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи (”да се учим да бъдем”).

 

І. МИСИЯ

           

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 3. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 4. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 5. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
 6. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
 7. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
 8. Утвърждаване на СУ „Проф.д-р Асен Златаров” като модерно, съвременно , конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена общообразователна подготовка на деца и ученици от I до IX клас, гарантираща продължаване на образованието им.
 9. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство.
 10. Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.
 11. Училището, в партньорство с родителската общност и общинското ръководство, работи за самоутвърждаването и конкурентноспособността на възпитаниците си, като разгръща инициативността и творчеството им, усъвършенства техните знания и умения и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

 

 

ІІ. ВИЗИЯ – “Учим се днес, за да успеем утре!”

 

 1. СУ « Проф.д-р Асен Златаров» ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

            - начален етап: 1. – 4. клас;

            - прогимназиален етап: 5. – 7. клас;

            - гимназиален след 7 клас.

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: ресурсен учител, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 7. Ще продължим да осъществяваме ЦДО като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 8. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“, както и ще се включим в нови такива.
 9. 10. Ще въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден.
 10. 11. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 11. 12. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на населеното място.
 12. Основни ценности:

Образователната политика на СУ “Проф.д-р Асен Златаров“ е ориентирана към:

 • личността на детето и стимулиране на неговото развитие, задоволяване на потребностите

от модерна и съвременна училищна среда, отговаряща както на Европейските

изисквания и критерии, така и на динамично променящите се условия и живот;

 • поддържане на високо качество и ефективност на образователно-възпитателния процес в

съответствие с изискванията на ДОС, стратегиите на МОН за развитие на средното образование;

 • повищаване ефективността на управлението в училище;
 • привличане ресурсите на външната среда;
 • висока материална и технологична обезпеченост на образователно-възпитателния процес;
 • стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразяват свободно своето мнение, да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото чрез развитие на ученическо самоуправление;
 • утвърждаване чувството на принадлежност към училището у всеки ученик.

 

 

 

 

 

ІII. Кратки исторически данни

 

 1. Кадрови ресурси

Кадровият състав в училището е утвърден и почти постоянен.Всички преподаватели и учители в ЦОУД  са с необходимото образование и квалификация. В колектива има 3 учители с V ПКС, 9 учители с IV ПКС,  двама с ІІІ, както и един с ІІ ПКС. Професионалното и ползотворно взаимодействие между учители и ученици е резултат от многогодишната и целенасочена работа на преподавателския колектив. Съществува взаимодопълваща се връзка между родители и учители. Необходимо е учителите да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти; да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията; да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в  училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на  учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им. Похвално е, че през  последните години се наблюдава мотивация у учителите за повишаване на квалификацията и преквалификацията им. Всички колеги са преминали курс за БСКУ, всички начални учители са придобили квалификация по методика на преподаването по БДП, членовете на Групата по условията на труд имат необходимите сертификати, разполагаме с подготвени специалисти по английски език, немски език и ИТ както в прогимназиалния, така и началния училищен етап. Почти всички колеги са преминали квалификационен курс «Формиране на предприемачески умения в българските училища».

            В училището се наблюдава атмосфера на колегиалност, зачитане на моралните ценности и правата на децата, толерантност във взаимоотношенията. Целият колектив полага усилия за приобщаване на децата от различни етнически групи към традициите и ценностите на българското училище.

За партньорството между участниците в образователния процес - ученици, учители, директор и други педагогически специалисти, както и родителите, в училището действа Етичен кодекс на училищната общност. 

Той определя взаимоотношенията и етичните норми на поведение между участниците в образователно-възпитателния процес.

            Непедагогическият персонал се състои от счетоводител, 2 шофьори на ученическите  автобуси, касиер-домакин, работник (който през отоплителния сезон съвместява и длъжността “огняр”) и две прислужник-чистачки. Касиер-домакинът, счетоводителят, шофьорите и огнярът притежават необходимата професионална квалификация.

 

 1. Ученици

Училището осигурява задължително обучение и възпитание на всички граждани до 16-годишна възраст от селата Минерални бани, Сусам, Брястово, Татарево, Спахиево и Сираково, а вече има ученици и от селата Горски извор и Воден. От учебната 2019/2020 г. се сформира паралелка 8 клас, а през  нястоящата 2020/2021 учебна година ще има и осмокласници и деветокласници, които ще се обучават в професионални направления.  

Учениците се възпитават в здрави и работливи семейства, където са запазени добрите традиции към образованието, училището  и учителите. В училище се обучават и възпитават в здравословна, безопасна и сигурна среда и са активни участници в образователния процес. Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми  на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците. Създаден е Ученически съвет като форма на ученическо самоуправление, който е важен фактор за подобряване на дисциплината.

            Изключенията са малко. Наркоманията и разпространението на СПИН нямат почва в училището. Списъчният състав е относително постоянен. Отпадналите през последните години са поради работа на цялото семейство в чужбина. Районът е от смесен тип и децата от различните етноси от малки са приобщени помежду си и към българските традиции по естествен начин, още в семействата си. Тези деца владеят български език на сравнително добро ниво и не се затрудняват при общуването си в училище. Всички осмокласници продължават образованието си.

 

 1. Родители

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

Поради заетостта и некомпетентността на голяма част от родителите, те не могат да бъдат полезни на децата си за пълното усвояване на учебния материал. Затова е необходимо за тези ученици да се прилагат различни форми както на урочна, така и за допълнителна работа. Това с особена сила се отнася за учениците от НУЕ. С въвеждането на целодневна организация на учебния ден ще се подпомогне работата ни в това направление, като особено внимание ще отделим на часовете за консултации.  

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към училището се създава обществен съвет. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на  училището и за граждански контрол на управлението му.  Общественият съвет в училището одобрява стратегията за развитие,  участва в работата на педагогическия съвет и предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището, външното оценяване – за училищата.

 За подпомагане на дейността в училище функционира Обществен съвет, който съдейства при организиране на училищни празници, туристически излети и спортни прояви и съдейства за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците.

 

 1. Материална база

            Учебната сграда е обновена изцяло. Отоплява се с локално парно на дизелово гориво. За повишаване на ефективността му е необходимо обновяване на вертикалните щрангове на парната инсталация. За подобряване на ефективността на учебния процес  в кабинетите, в които се провежда ЦОУД са монтирани  и климатици.  По програма на МОН “i – клас” бе оборудван нов компютърен кабинет с 10 работни станции и сървър през учебната 2015/2016 г., а със старите компютри се обособи още един кабинет за НУЕ. Бяха предоставени и преносим компютър, мултифункционално устройство, мултимедия, мастиленоструен и лазерен принтер. Може да се каже, че училището ни е снабдено с необходимата техника за провеждане на обучение на съвременно ниво.

            Училищното обучение се осъществява в дневна форма и е задължително. Училището по решение на ПС осигурява обучение в индивидуална и самостоятелна форма за ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентни органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма. За обучението в V-IX клас е въведена кабинетна система. Кабинетите по различните предмети са оборудвани с отдавна закупени, но все още полезни за употреба нагледни материали. Голяма част от тях се осъвремениха по Програма на МОН.

            Всяка учебна година се доставя нужната задължителна училищна документация.

            Липсата на физкултурен салон, въпреки постиженията на училищния отбор по хандбал, затруднява обучението по физкултура и спорт през зимните месеци. Пригоденото за целта помещение е неудобно за някои видове спорт и понякога се налага разпределенията на преподавателите да се съобразяват с атмосферните условия. Училищното ръковдство ще продължи да търси начини за финансиране за построяването на открита площадка в двора на училището.

Процентът на учениците, справили се успешно на поправителните сесии през последните три години се движи между 57 и 65. Индивидуалната работа с изоставащите ученици  в часовете за консултации през учебната година и преди поправителните изпити, е от съществено значение за положителните резултати, както и включването по проект „Подкрепа за успех“.

            Броят на неизвинените отсъствия на един ученик е относително малък. Средната стойност за миналата учебна година е 9. Проследявайки стойностите за тригодишен период от време  се налага изводът, че броят на неизвинените отсъствия на един ученик бележи леко намаление. Това е добра тенденция и би трябвало работата на целия педагогически  колектив в тази насока да се запази.

            Средният годишен успех на училището е относително постоянен и се движи около 4,90. Обикновено средният успех в НУЕ е по-висок в сравнение с този в прогимназиалния етап. Голямата разлика в степента на сложност на учебния материал в начален и прогимназиален етап на основна степен  затруднява учениците от пети и шести клас да свикнат с по-голямата натовареност. За да се осъществи плавен преход, са необходими допълнителни дейности – консултации, групи по проект „Подкрепа за успех“ , включващи ученици от 1 до 7 клас, както и търсене на съдействие от родителите и усилена работа на учителите в ЦОУД.

            Всички ученици, завършили основно образование в училището ни, продължават обучението си в гимназиална степен. През годините наши ученици, кандидатстващи в професионални и профилирани гимназии с прием след седми клас, се представят успешно. Възпитаници на училището са приети в елитни училища  в гр. Хасково – ГПЧЕ, ПМГ, ПГДС, ПГ по туризъм и др.

            Успоредно с учебната дейност се осъществява и гражданско обучение с цел формиране на нравствени личности, носители на ценни морални добродетели – честност, скромност, трудолюбие, уважение и дисциплинираност. Учителският колектив работи за правилната социализация на обучаваните. За целта се провеждат етични беседи за поведението им на обществени места, за отношенията между подрастващите, за толерантността и уважението между хората и децата от различни етнически групи. С цел възпитаване в патриотизъм и уважение към българските традиции и българската история, се провеждат ежегодни екскурзии до исторически места, отбелязват се  бележити дати и годишнини, издават се табла, тържествено се чества Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Приета е програма за здравното възпитание в училището, обхващаща здравното обучение от  І до IX  клас. Насърчава се изявата на учениците в  състезания и конкурси. Традиция е училищният отбор по хандбал за момичета  и момчета да участва в състезания по хандбал.

            От няколко години се наблюдава увеличаване на относителния дял на обучаваните от ромски произход. Това налага специфична работа предвид недостатъчното владеене на българския език и социалното им положение. Педагогическият колектив, съвместно с Ученическия съвет, полага усилия да бъде в помощ на децата от социално слаби семейства.

            По инициатива на учениците и с помощта на колегите ежегодно се организиряат акции за събиране на употребявани дрехи и учебни помагала, които се разпределят между  нуждаещите се.

            Осигуреността на учениците до VІІ клас с безплатни учебници и учебни помагала е 100%.

            Прибирането и задържането на учениците до 16-годишна възраст в училище е важен компонент в работата на педагогическия колектив. Проблем са лошото финансово състояние на семействата като цяло и  липсата на елементарни средства за преживяване, а оттам и трудността децата от тези семейства да посещават редовно учебни занятия. Недостатъчната мотивация и ниското образование на самите родители, умишлено недопускащи децата си в училище, са също от голямо значение. Взаимодействието на училището с отдел “Социална закрила” дава резултат.

 

ІV. Приоритети на училищната  образователна политика

 

            През учебната 2019/2020 г. проведените мероприятия бяха подчинени на реализирането на мисията на училището ни – да предложим качествено съвременно обучение и възпитание на учениците и ефективен образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

Приоритети в политиката на училището през учебната 2019/2020 година бяха:

 • опазване на живота и здравето на учениците и подобряване на качеството на обучение;
 • качествена общообразователната подготовка на учениците;
 • насърчаване на индивидуалните способности на учениците;
 • добро представяне на външното оценяване в ІVи VІІ клас;
 • гарантиране на равнопоставеност на децата от различни етнически малцинства и деца със специални образователни потребности;
 • създаване на максимални условия за усвояване на ДОИ от учениците със специални образователни потребности и етническите малцинства.

Усилията на колектива бяха насочени към възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото и израстването им като личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност. Предизвикателство бе обучението в електронна среда по време на коронавирусната епидемия.

През учебната 2019/2020 г. училището насочи дейността си и към развиване на индивидуалните интереси и потребности на учениците чрез участие в клубове по интереси, както и за преодоляване на обучителните затруднения в заниманията по проект „Подкрепа за успех“.

Чрез различни инициативи обединявахме усилията на общността за успеха на училището и за утвърждаване на престижа му. Чрез добре подготвени специалисти работихме за формиране на знания и личностни умения у учениците за взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противопоставяне на проявите на агресия и насилие и изградени навици за здравословен начин на живот.

 

 

 

 1. V. ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

Ориентираност към личността

Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност - интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на  

всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и

интересите му.  Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности. 

 

Равен достъп

Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи  равен достъп до качествено образование,  равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование.

 

Сътрудничество 

Успешната образователна и възпитателна политика -като се започне от начален етап и се стигне до зрелостниците - се основава на широко участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до изпълнението.

 

Отговорност 

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

 

Гъвкавост 

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните - ранно детско развитие и подготовка на децата за училище, 

придобиване на основно и средно образование и/или на професионална квалификация, валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез информално учене.

 

Единство в многообразието 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общокултурно-езиково пространство.

 

Новаторство 

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

 

Автономност 

Училището, като част от  системата на образованието, ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни стандарти.

 

Отчетност 

Всички участници в образователната и възпиталната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

 

Ефективност 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

 

 

Законосъобразност 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

 

 

 

 

 1. VI. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че то да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност, да съхранява и утвърждава българската национална идентичност и да  придобива компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие.

 

 

Приоритетно направление I.

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки.

 

Приоритетно направление II.

Усъвършенстване на системата за квалификация и перманентно обучение. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 

 

Приоритетно направление III.

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество, компетентности в областта на българския език, умения за общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите, социални и граждански компетентности, инициативност и предприемчивост, културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество, умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

 

Приоритетно направление IV.

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения.

 

Приоритетно направление V.

 

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището  на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

 

Приоритетно направление VI.

 Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

 

 

Приоритетно направление VII.

Подобрения във външната и вътрешната среда на училището -запазване и развитие на българската образователна традиция,  хуманизъм и толерантност, съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език, иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите, прозрачност на управлението и

 предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование,  автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация.

 

Приоритетно направление VІІІ.

 

Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”

 

Приоритетно направление ІХ.

 

Участие в национални програми и проекти.

 

VII. ЦЕЛИ

 

Главна  цел на  стратегията:

 

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
 6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.“ 

 – Да очертае дългосрочния план за действие на организацията, изграждайки единна и обвързана система от цели, подчинени на идеята за постигане на заложеното и утвърждаване на визията на училището в реалния му живот. 

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

 

VII.1. Цели на училището:

1.1 да подготвя конкурентно-способни и социално-адаптивни личности с езикова култура, владеещи общите основи и закономерности на човешкото познание, с общочовешки ценности и добродетели, личности, мотивирани да живеят и творят заедно;

1.2 да издигне качеството на учебно-възпитателната работа-овладяване на необходимия минимум от знания и умения; индивидуална работа с напреднали ученици; даване на солидни знания за успешна реализация на учениците след седми и осми клас;

1.3 утвърждаване на училището като привлекателен културно-образователен център за разгръщане, развитие и изява на творческите способности на учениците;

1.4. прилагане на нови педагогически технологии: интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ, работа по проекти и програми и др.;

1.5. актуализиране на съществуващи и създаване на нови планове, проекти и програми, насочени към проблеми на учениците /специални образователни потребности, агресия, девиантно поведение, зависимости /;

1.6. да формира нравствени личности,носители на ценни морални добродетели-честност, скромност, трудолюбие, уважение, дисциплинираност;

1.7. осъществяване на задължително училищно обучение до 16-год.възраст;

1.8. ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията му; 

1.9. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

1.10. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие; 

1.11. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

1.12. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания; 

1.13. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции; 

1.14. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз;   

1.15.придобиване на нови специалности, нови образователно- квалификационни  и професионално-квалификационни степени;

1.16. подобряване условията на училищната среда;

1.17. усъвършенстване на системата за контрол в училище.

 

VII.2. Стратегии в дейността на училището:

 • специализация чрез обучение във формите за ИУЧ и РП;
 • високо качество на подготовката на учениците за формиране на личности от гражданско общество - да се формират знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие
 • със социалната среда, участие в демократичните процеси, изграждане на култура на поведение и взаимоотношения, уважение към гражданските права и отговорности;
 • изграждане на система за възпитателна дейност, съобразена с особеностите на учениците;
 • обогатяване на изградения собствен облик на училището и училищните традиции;
 • разгръщане на дейностите по интереси с цел насърчаване и развитие на индивидуалните дейности и способности на учениците и тяхната реализация;
 • ефективна учебно-възпитателна работа с акцент и приоритет върху личността на ученика и неговото развитие, обучение и приобщаване към постиженията на човешката цивилизация.

 

VII.3. Приоритети в дейността на училището:

 • въвеждане на ЦДО и издигане равнището на родноезиковата подготовка, гражданско образование /вкл. здравно и екологично/
 • издигане качеството на обучение по всички учебни предмети;
 • насърчаване на индивидуалните способности на учениците;
 • добро представяне на външното оценяване в ІV и VІІ клас;
 • задължително училищно обучение до 16-год.възраст;
 • в обучението по отделните предмети да се застъпи използването на готови програмни продукти, електронни уроци, презентации и др.;
 • гарантиране на равнопоставеност на децата от различни етнически малцинства и деца със специални образователни потребности;
 • опазване на живота и здравето на децата;
 • целенасочена работа на персонала за постигане на промяна в нагласите на обществото за приемане и подкрепа на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности;
 • създаване на максимални условия за усвояване на ДОС от децата със специални образователни потребности и етническите малцинства;
 • подпомагане адаптирането на децата, чийто майчин език не е български, към учебния процес;
 • екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
 • допълнително обучение по учебните предмети;
 • допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
 • допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;
 • консултации по учебни предмети;
 • кариерно ориентиране на учениците;
 • занимания по интереси;
 • библиотечно-информационно обслужване;
 • грижа за здравето;
 • поощряване с морални и материални награди;
 • дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 • ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
 • логопедична работа.

 

VIII.ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

            VIII.1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание. Повишаване на ефективността на преподаване и на резултатите от обучението за формиране на творчески личности на гражданското общество с необходимите знания и умения за успешна реализация.

 

Очаквани резултати:

 1. Обхващане на всички подлежащи на обучение деца от района на училището.

Измерители:

 • Списък от ГРАО – Мин.бани
 • Брой молби от родителите за прием в първи клас
 • Брой на реално присъстващите първокласници към 01.10.
 1. Конкурентно способна реализация на учениците от седми и осми клас.

Измерители:

 • Брой кандидатстващи след седми и осми клас
 • Брой приети от кандидатстващите
 • Процент осмокласници, продължаващи образованието си.
 • Относителен дял на приетите с конкурсни изпити от общо кандидатстващите
 1. Покриване на държавните стандарти за придобито образование.

Измерители:

 • Среден успех от външното оценяване след завършен ІV и VІІ клас
 • Среден годишен успех по предметите в ІV, VІІ клас
 • Процент на учениците, които не са усвоили необходимия минимум от знания и умения за основен и прогимназиален етап и повтарят класа
 • Разлики между средния успех от изходните нива и средния годишен успех по предмети и етапи
 • Сравнение на процента на второгодниците с този от предходните години.
 1. Повишаване на средния успех на училището и намаляване на процента на учениците, които полагат поправителни изпити.

Измерители:

 • Среден успех на училището
 • Процент на учениците, които полагат поправителни изпити
 • Сравнение на средния успех на училището с този от предходни години
 1. Повишаване качеството на образование и осмисляне на свободното време на учениците чрез включването им в консултации по предмети

Измерители:

 • Брой учители, провели консултации – ежеседмично, по два часа
 • Брой ученици, присъствали на консултациите

 

            VIII.2. Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол:  

 

 1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в училището.
 2. Продължаване на изградената система за квалификация.
 3. Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия.
 4. Повишаване на изискванията към работата на учителя.
 5. Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане. 
 6. (нова, от 12.09.2014 г.) Финансиране на обучения за придобиване на нова професионална квалификация.

 

            VIII.3. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище

 1. Консултациите да се утвърдят като постоянна допълнителна форма за попълване на знанията на изоставащите ученици.
 2. Допълнителна работа с ученици, явяващи се на конкурсни изпити.
 3. Използване на начини и способи за пробуждане на интереса на учениците към учебното съдържание.
 4. Индивидуална работа с изоставащите ученици.
 5. Осъществяване на връзка с родителите за осигуряване на средства за закупуване на пособия и материали за часовете.
 6. Даване на солидни знания на учениците за успешно представяне на външното оценяване след ІV и VІІ клас и реализация на завършилите основно образование.
 7. Овладяване на необходимия минимум от знания и умения по всеки учебен предмет в съответствие с ДОС.
 8. Създаване на максимални условия за постигане на ДОС от децата от етническите малцинства и тези със специални образователни потребности.
 9. Изграждане на личности, познаващи и ценящи българската история и народните традиции чрез обучението по история, роден край, човекът и обществото, честване на бележити дати и годишнини, посещение на исторически места, участие във форми за ИКД с патриотична насоченост и др.
 10. Провеждане на допълнителна възпитателна работа с ученици, склонни към насилие.
 11. Поемане на отговорност и изпълняване на задълженията от учениците по време на дежурствата в училище и в часовете.
 12. Натоварване на Ученическия съвет с отговорности по координиране на ученическото самоуправление.
 13. Участие на деца от различни етнически малцинства в културния живот на училището и общоселските тържества.
 14. Допълнителни занимания с деца от различни етнически малцинства и с тези, които трудно усвояват материала с цел попълване на пропуски в знанията им.
 15. Провеждане на училищни тренировъчни занятия по защита и действия при бедствия и аварии.
 16. Работа на класните ръководители за придобиване на умения и навици за самосъхранение у учениците.

 

 1. Чрез изпълнение на училищната здравна програма у учениците да се формират здравословни и хигиенни навици.
 2. Провеждане на родитело-учителски срещи и открити дни на родителя с цел запознаването на родителите с резултатите от учебно-възпитателния процес.
 3. Посещения на класните ръководители и представители на родителската общност в домовете на деца с проблеми.

 

Очаквани резултати:

 1. Осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в училището.

Измерители:

 • Резултати от проверки на РИОКОЗ – Хасково
 • Резултати от проверки на ИТ – Хасково
 • Инструктажи на всички работещи и обучавани в училището
 1. Придобиване на умения и навици за самосъхранение у учениците.

Измерители:

 • Брой наранявания по време на часовете
 • Брой наранявания по време на междучасията
 • Брой домашни злополуки
 • Брой на предотвратените злополуки в училището
 1. Възпитаване към здравословен начин на живот и придобиване на хигиенни навици.

Измерители:

 • Брой проведени здравни беседи във всяка паралелка
 • Участие на медицинското лице в училището при провеждане на здравните беседи
 • Резултати от проверките за хигиена и опаразитеност
 • Процент на опаразитените ученици в училището
 • Предприети мерки по отношение на трайно опаразитените ученици
 1. Ефективно запълване на свободното време на учениците с нови и интересни за тях дейности със съвременно звучене.

Измерители:

 • Относителен дял на децата, заети в извънкласни форми
 • Брой на предлаганите в училището форми за извънкласна дейност
 • Брой нововъведени форми за извънкласна дейност
 • Брой форми за извънкласна дейност по ИКТ и спорт
 • Брой отбелязани бележити дати и годишнини
 • Брой ученици, участващи в тържествата, посветени на исторически дати и годишнини
 • Отбелязани народни празници
 • Участие на учениците и учителите в общоселски мероприятия

 

 • Общоселски мероприятия, организирани от училището
 1.  Изграждане на личности, зачитащи гражданските права на другите.

Измерители:

 • Брой проведени мероприятия за подпомагане на деца от социално слаби семейства.
 • Брой партньорства за работа с деца от малцинствата
 1.  Недопускане на насилие между учениците.

Измерители:

 • Брой на регистрираните в училището случаи на насилие между учениците.
 • Брой на регистрираните случаи на насилие над деца в домовете им.
 • Съвместна дейност с отдел “Социална закрила” – Минерални бани;
 • Резултати от съвместните дейности на административното ръководство с отдел “Социална закрила” и ДПС по повод на случаите на насилие над деца.

 

            VIII.4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения.

 

Очаквани резултати:

 1. Гарантиране на равнопоставеност на всички деца в училището.

Измерители:

 • Брой на учениците от различни етнически групи
 • Брой деца от етнически малцинства, включени при общоучилищни чествания на бележити дати;
 • Брой деца от малцинствата, участвали в проведени конкурси и проекти
 • Процент на намаление на броя на децата от етнически малцинства, повтарящи класа
 • Брой на децата от различни етнически малцинства, разпределени в две паралелки на един и същи клас
 1. Възприемане и подкрепа на идеята за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности.

Измерители

 • Брой деца със специални образователни потребности;
 • Брой мероприятия, проведени в училището за подкрепа на идеята за интегрирано обучение на децата със специални образователни потребности
 • Относителен брой деца със специални образователни потребности, повтарящи класа
 • Брой на допълнително проведените учебни занятия с деца със специални образователни потребности
 1. Адаптиране на децата, чийто майчин език не е български, към учебния процес.

Измерители:

 • Успеваемост на децата, чийто майчин език не е български
 • Процент на изоставащите деца, чийто майчин език не е български
 • Брой на допълнителните занятия с деца, чийто майчин език не е български
 1. Активно участие на децата от малцинствени етнически групи и тези със специални образователни потребности в културния живот на училището.

Измерители:

 • Брой деца от етнически малцинства и тези със специални образователни потребности, включени при общоучилищни чествания на бележити дати.
 • Брой деца от малцинствата и тези със специални образователни потребности, участвали в проведени в училището конкурси.

 

VIII.5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището   

 1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата и младежите.
 2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището.
 3. Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
 1. Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.    

 

            VIII.6. Активизиране на родителската общност и превръщането й в част от живота на училището.

 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им и Обществения съвет

 

 1. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ППЗНП.
 2. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 3. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
 4. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 5. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.   

 

Очаквани резултати:

 1. Провокиране на родителите да участват в организационния живот на училището.

Измерители:

 • Брой родителски идеи, реализирани в училището
 • Брой училищни мероприятия, проведени по родителска инициатива
 • Брой ПС с участието на представители от УН
 1. Включване на родители в културния живот на училището.

Измерители

 • Брой на отправените покани към родителите
 • Брой на родителите, участвали в училищни чествания на бележити дати и национални празници
 • Участия на родителите в училищни екскурзии и спортни прояви
 1. Мотивиране на родителите за подпомагане на училището, както чрез физически труд, така и финансово.

Измерители:

 • Брой дарители
 • Размер на дарението
 • Тенденция на броя на дарителите
 • Брой родители, участвали в ремонтните дейности
 1. Събуждане на заинтересоваността на родителите към резултатите от учебния процес и предприемане на действия за тяхното подобряване.

Измерители:

 • Брой на проведените родителски срещи
 • Брой на родителите, присъстващи на родителски срещи
 • Брой идеи за подобряване на учебния процес
 • Брой посещения от родители в учебните часове
 • Брой съвместни посещения на учители и представители на родителската общност по домове на деца с проблеми

 

            VIII.7. Подобрения във външната и вътрешната среда на училището. Административно-управленска дейност

 

 1. Издирване на подлежащите на задължително обучение деца.
 2. Съвместна работа с отдел “Закрила на детето” за осигуряване на присъствието на проблемни деца в училището.
 3. Проучване на възможностите за участие в програми за финансиране и кандидатстване с проекти.
 4. Контрол на ефективността и резултатите от обучението.
 5. Контакт с родителите с цел  редовното присъствие на децата им в часовете.
 6. Проучване на алтернативни източници за финансиране на училището.
 7. Подготовка на училищната сграда за откриване на учебната година.
 8. Създаване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд.
 9. Проучване на желанията на учениците за извънкласните дейности.
 10. Създаване на условия за запълване на свободното време на учениците чрез провеждане на извънкласни дейности по ИТ и спорт.
 11. Приобщаване на родителите към живота на училището чрез участие в училищни мероприятия – съвместно честване на бележити дати и годишнини,народни обичаи,изпращане на осмокласниците, екскурзии,спортни мероприятия.
 12. Търсене на спонсори за финансиране на училищни мероприятия.
 13. Проучване на желанията на учениците, завършили 8 клас по стария учебен план и техните родители за организиране на професионално обучение.
 14. Организиране на прием по Наредба на Министъра на образованието и науката.
 15. Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.
 16. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета, суха и топла връзки.
 17. Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.
 18. Осигуряване  на  ефективна  ИТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.
 19. Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
 20.  Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес. 
 21.  Активно участие в националната  програма за снабдяване на българските учители с безплатен домашен интернет.
 22. Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието.
 23. Подготовка на проекти за кандидатстване по програми за финансиране с цел подобряване на МТБ.
 24. Организиране на акции за събиране на помощи за деца от социално слаби семейства – дрехи, обувки, учебни помагала.
 25. Организиране на акции за събиране на  вторични суровини и билки.
 26. Осигуряване на допълнителни финансови средства от спонсори.
 27. Извършване на текущи ремонти с труда на родителите и персонала.
 28. Осъвременяване на нагледните материали по кабинетите.
 29. Осигуряване на необходимите материали за часовете по Технологии и предприемачество.
 30. Участие в  проекти и програми с цел преустройството на двора и превръщането му в привлекателно място за почивка.

 

VIII.8.  Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот” 

 

           Образователната концепция "Учене през целия живот" (или непрекъснато образование) открива възможности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална кариера и добри перспективи.Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока конкурентоспособност. Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите образователни перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите за образование и обучение трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и търсения.   

 1. Въвеждане на нови форми на обучение.
 2. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
 3. Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.

 

VIII.9. Участие в национални програми и проекти:      

 

 1. „Квалификация",чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование.
 2. „Информационни   и   комуникационни   технологии в училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес.
 3. Енергоефективно саниране на училищни сгради.
 4. Модернизация на материалната база в училище.
 5. Училището - територия на учениците.
 6. Диференцирано заплащане.
 7. Участие по проект „Подкрепа за успех“ и извънкласни дейности.
 8. Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици без   разлика   по   отношение   на

етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност за всеки    да се  обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо  положение   чрез  следните оперативни   направления:

 1. Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VІІ клас в училището”
 2. Осигуряване на закуска и/или плод на всеки ученик в I - IV клас.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ.
 2. Повишаване на качеството и ефективността на учебната дейност и подобряване на

постиженията на всички ученици, повсички учебни дисциплини.

- По-високи резултати на НВО-4. и 7. клас, в сравнение с предходни години и със средните за областта;

- Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на знания;

- Практически приложими в реалния живот знания, умения и компетентности;

- Висококвалифицирани учители, прилагащи иновации и нови технологии в обучението;

- Развити компютърни умения на учители и ученици;

- Повишаване на мотивацията на учениците за успешна учебна дейност и развитие на умения за учене;

- Учениците да се идентифицират с успехите на училището и да са заинтересовани за неговия имидж;

- Достигане на европейските стандарти в образованието.

 1. Обучение и възпитание на учениците, гарантиращи успешна социализация,отговорно гражданско поведение,емоционално израстване, здраве и благополучие.

- По-активно участие на органите за ученическото самоуправление в планирането, организирането и осъществяването на дейности от живота на училищната общност;

- По-разнообразно включване на ученици в социалния и културен живот на местната общност, ангажираност с обществено-полезни дейности;

- Постигане на позитивна образователна среда, в която учениците демонстрират граждански морал, социална и емоционална зрялост;

- Ефективно общуване и взаимодействие между учениците и останалите представители на училищната общност.

 1. По-широкоангажиране насемейството и местната общественост в живота научилищната общност.

- Създаване на нови партньорства на местно и регионално ниво и привличане на повече заинтересовани страни в училищни яживот;

- Превръщане на училището в истински център на общността;

- Членове на семействата на учениците, на училищнотонастоятелство, обществения съвет и представители на местната общност, силно ангажирани в процеса на планиране, разработване на политики и вземането на решения, свързани с развитието и бъдещето на училището;

- Присъствие на представители на местната общност, действащи като ролеви модели и наставници на учениците;

- Повишено доверие в училището като институция.

 1. Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие на учениците и за разгръщане на техните таланти и способности.

- Всички ученици получават възможност да развият пълния си потенциал;

- Учениците са удовлетворени от възможностите за реализация на потенциала им в различни области;

- Училището предоставя благоприятна и подкрепяща среда заучене, възпитание и развитие на учениците;

- Активно участие на учениците в концерти, конкурси, олимпиади и състезания;

- Предоставяне на поле за изява на учениците и популяризиране н арезултатите и постиженията им;

- Възможности за изява и включване в училищните дейности и на ученици с по-ниски резултати в учебната дейност, както и на тези в неравностойно положение;

- Иновативен и ефективен подход на учителите към възпитателната работа.

 1. Създаване на стратегия за подобряване имиджа на училището,утвърждаване на облика му и прилагане на ефективни форми за комуникация с медиите и с широката общественост.

- Обществен и медиен интерес към училището и образователните услуги, които предлага;

- Морални и материални ползи за училището;

- Преодоляване на негативни мнения;

- Цялостна връзка на училището с контактни групи (родители,организации, медии, дарители и т.н.);

- Връзки с евентуални спонсори и дарители;

- Подобряване имиджа на училището;

- Нови училищни традиции, символи и ритуали;

- Обществена информираност за постиженията на училището.

 1. Развитие и управление на безопасна, поддържаща и хуманна образователна среда, в

която екипната работа, взаимното уважение и общочовешките ценности са ценени и прилагани.

- Учениците, в това число и тези със специални образователни потребности, в риск и в неравностойно положение, се чувстват спокойни и сигурни в училище;

- Активно и ефективно работещи сплотени училищни екипи, чиято цел е постигането на безопасна училищна среда;

- Ниски нива на стрес, малък брой конфликтни ситуации, прояви на агресия и тормоз;

- Завишен контрол по отношение спазването на училищнитеправила;

- Безопасна среда и здравословни условия в училище;

- Учениците са добре информирани за своите права и задължения;

- Взаимоотношенията в училищната общност се основават на взаимно уважение и толерантност.

 1. Усъвършенстване на системата за квалификация,

- Усъвършенствана професионална компетентност на учителите, повишен интерес от страна на учениците към учебната дейност, активизиране в учебните часове; перманентно обучение и професионално развитие на ръководния, педагогическия и административния персонал.

- Научно и методическо израстване на учителите;

- Развитие на компютърната и дигитална компетентност на педагогическия състав;

- Развитие на мотивация, умения, способности и капацитет за самостоятелно учене през целия живот;

- Създадени условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики;

- Добра работна среда за привличане и задържане на млади педагогически специалисти;

- Положителна промяна в самочувствието на учителите и в отношението им към изпълнение на служебните задължения.

 1. Ефективно внедряване на ИТ в цялостната дейност на училището и с оглед подготовката на учителите и учениците за учене, работа и живот в съвременното високотехнологично и информационно общество.

- Увеличаване на интереса и мотивацията на учениците, както и на логическите и аналитичните им компетентности в резултат от използването на ИКТ;

- Гарантиран, постоянен и универсален достъп на учениците до качествени образователни ресурси, в това число и такива, създадени от учители;

- По-висок имидж на училището и престиж на учителите;

- Адаптиране на учениците към живот в информационното общество;

- Устойчива и благоприятна среда за осигуряване на качествено образование, базирано на най-модерните тенденции в развитието на ИТ;

- Развитие на училищната е-политика и е-информационна и методическа среда.

 1. Насърчаване и повишаване на грамотността.

- Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури на учениците условия за личностно развитие и успешна социална реализация;

- Стимулиране на учениците за повишаване на грамотността им чрез съвместна работа с родителите им и с различни културни и образователни институции;

- Включване на дигитални форми на четене както в училище, така и вкъщи;

- Повишена компетентност на учителите по отношение диагностиката на нивото на грамотност и работа за повишаването му.

 1. Подобряване и естетизиране на материалната база научилището.

- Подобрена и по-привлекателна училищна среда;

- Подобрен интериор на класните стаи и кабинетите;

- Високо технологично развитие и модерна ИТ среда-оборудване с МТБ за осъществяване на интерактивно и компютърно базирано обучение;

- Осигуряване на добри условия за бъдещ успех на учениците в съвременното общество, основано на знанието.

 

Х. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 

 1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител или възпитател. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.
 2. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 3. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.
 4. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението - засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване на задълженията, произтичащи от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби.
 5. Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
 6. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
 7. Изработка на тематични годишни планове, програми РП и ИУЧ, план на МО по културно-образователни области, план за провеждане часа на класа на компютър по типови бланки.
 8. Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво.
 9. Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане.
 10. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.
 11. Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.
 12. Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно и вътрешно оценяване.
 13. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-pro.
 14. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.
 15. Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството.
 16. Подготовката на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
 17. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
 18. Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма
 19. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
 20. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, два пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).
 21. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.
 22. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
 23. Адекватно здравно обслужване в училището.
 24. Осигуряване на условия за ученическо хранене.
 25. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.
 26. Превенция на насилието и агресията сред учениците.
 27. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
 28. Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.
 29. Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично образование и екологосъобразно поведение.
 30. Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.
 31. Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.
 32. Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
 33. Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици.
 34. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.
 35. Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в самостотелна форма на обучение.
 36. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН: "Квалификация на директори и учители" с модули "За квалификация на педагогическия персонал" и "За квалификация на директорите на училищата".
 37. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.
 38. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.
 39. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

 

 

 1. ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на нови класни стаи и кабинети.

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември
2020 г.

3.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет, по програми и дарения

септември
2020 г.

4.

Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет, програми

септември
2021 г.

5.

 Обновяване на фоайе и коридори, подготовка на класните стаи

Делегиран бюджет и финансиране от община

септември
2020 г.

6.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, синдикати, община

постоянен

7.

Разработване, спечелване и реализиране на проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

8.

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, „Без свободен час“, проект „Подкрепа за успех“, „Училищно мляко“.

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

постоянен

9.

Доразвиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалище „Заря-1957“.

Смесено финансиране

постоянен

10.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни базари.

Дарения

всяка учебна година

11.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания.

Делегиран бюджет, ПМС № 129

постоянен

 

ХII. МЕРКИ

 1. С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на целия екип от заинтересовани страни за постигане на общата стратегическа цел, обвързана с повишаване качеството на образование в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.
 2. Запознаване на екипа с промените в нормативната уредба. Това е процес от изключителна важност за реализиране на дейностите в оперативните цели и гарантира пряка ангажираност на лицата в него.
 3. Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвянето на нови правилници и процедури съгласно целите на Закона за предучилищното и училищно образование, Държавните образователни стандарти, националните и европейски стратегически документи, както и политиките на местната власт в областта на образованието.
 4. 4. Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на авторски в зависимост от интересите, способностите и компетентностите на учениците и удовлетворяване на техните потребности.

 

      XIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

      Стратегията за развитието на училището се основава на принципите и насоките на ЗПУО, Правилника за прилагането му, приоритетите на МОН и на РУО – гр. Хасково и е съобразена със спецификата  на училището.

      Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случаите на значителни промени в организацията на работата н училището или на използваната нормативна база.

      На основата на тази стратегия всяка година се изработва Годишен план за дейността  на училището с конкретни срокове и отговорници.

      Със стратегията за развитие на училището са запознати всички членове на колектива.

            С цел да достигне и до родителите, Стратегията се публикува на сайта на училището.