петък 22, септември 2023г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 20.09.2021г.
Кратък текст на новината:

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 


Съдържание на новината:

Уважаеми родители и ученици,

през учебната 2021/2022 година СУ "ПРоф. д-р Асен Златаров" - Минерални бани ще работи по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

Повече информация за проекта ма.же да намерите на адрес https://react.mon.bg/